Commentaria in Aristotelem Graeca et Byzantina

Vorstufe

Beschreibung Laur. 10,21

Nachweis: Italien, Florenz, Biblioteca Medicea Laurenziana, Plutei, Laur. 10,21
Datierung:

15. Jh. M. (ff. 1104V, 110123V, 157173), 16. Jh. M. (ff. 105109V, 124155V)

Beschreibstoff: Papier
Format: 207/212 × 145 mm
Folienzahl: ff. 174

Inhalt

 • (ff. 23V) Libanios, Epistulae 1419, 1428, 1127, 352, 509 Foerster.
 • (ff. 484V) Menaeum, inc. Ἐπέστη ἡ εἴσοδος τοῦ ἐνιαυτοῦ, des. διό σε θεότοκε ὡς πάντων σ(ωτη)ρίαν ἀξιόχρεως μεγαλύνομεν. Es handelt sich um Menaeen-Exzerpte (alle folgenden Seitenangaben nach der Ἔκδοσις τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Athen 1959sqq.). ff. 412 enthalten ἧχοι aus dem September-Menaeum: S. 3 B Στιχηρὰ ἰδιόμελα (inc. ἐπέστη ἡ εἴσοδος) – 4 B τῶν ὀρθοδόξων καὶ καύχημα. Dann S. 2 B ab ὁ πνεύματι, 13 B ab ὁ ἀρρήτῳ σοφίᾳ, 2 A-B ab ἐκ ῥίζης ἀγαθῆς, 13 B ab ὅτε τῷ πάθει, 14 B ab νέον φυτόν, 15 A ab δεῦτε συμφώνως, 27 D ab τῇ νικομηδέων, 28 B ab βάσιμον κρηπῖδα, 29 A ab βήματι τυράννου, 36 A ab ὡς καθαρὸς ἱερεύς, 35 B ab ἱερωσύνης νομικῆς, 40 A ab ὡς ταξιάρχης, 57 A–B ab ἡ παγκόσμιος χαρά, 47 B ab τὴν πάνσεπτον, 55 B ab αὕτη ἡ ἡμέρα, 56 B–57 B ab ἡ ἀπαρχή, 64 B ab ἀγάλλονται, 65 A ab αὕτη ἡμέρα, 71 A ab σήμερον ἡ πανάμωμος, 65 B ab ὦ μακαρία δυάς, 83 B ab ἐγκαίνια τιμᾶσθαι, 84 A ab τὴν μνήμην, des. παντοδύναμε […] (= Verlust einer Lage zwischen ff. 10V und 11, vgl. oben Lagen). f. 11 inc. […] τὸ ἄσειστον ἡμῶν δὲ βοήθεια, S. 158 A, Zeilen 22/23. Dann: S. 158 A ab τὴν τῶν ἀποστόλων, 158 B ab ἀπόστολε χριστοῦ, 168 A ab εὐαγγελιστά, 168 B ab πρὸ τοῦ τιμίου, 172 B ab θεοφόρε, 183 A ab τίς ἐπαξίως und εἰς τὸν ἄδυτον, des. ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. Ab f. 12: Oktober-Menaeum, inc. S. 6 A τὸ σκεῦος τῆς ἐκλογῆς usw.
 • (ff. 8996V) Drei Kanones auf die Theotokos:
 • A. (ff. 8991V) 〈Euthymios Monachos Synkellos〉, Κανὼν παρακλητικὸς εἰς τὴν ὑπάτην δέσποιναν ἡμῶν θεοτόκον, inc. Πῶς μου θρηνήσω, des. εἰς σὲ γὰρ ἤλπισα (ed. J. Goar, Euchologion sive Rituale Graecorum, Venedig 21730, Nachdr. 1960, S. 686–688, 24).
 • B. (ff. 91V94V) Ἕτερος κανὼν παρακλητικός …, inc. Τῶν λυπηρῶν ἐπαγωγαί, des. καὶ λογισμῷ καὶ γλώττῃ πανάγιε.
 • C. (ff. 94V96V) Ἕτερος κανὼν παρακλητικός …, inc. Ἡ τὴν πηγὴν τῆς ἀπαθείας, des. πρὸς μετανοίας με ἀγαθὰς πύλας εἰσήγαγε.
 • (ff. 97109V) An. I. Ergänzter Teil ab I 4, 408 a 23 ἐστὶν ἡ παρά.
 • (ff. 110155V) Pollux, Onomasticum I, des. ἐδώδιμοι (ed. E. Bethe, I, Leipzig 1900, S. 1–80, 4).
 • (ff. 157162V) Nikephoros Gregoras, In Synesium de insomniis scholia, bis μήποτ᾿ ἀλλάξῃς (PG 149, Sp. 521–541, 2).
 • (ff. 163168V) 〈Demetrios Triklinios〉 oder Kompilation aus diesem (im Ms.: Hephaistion), Περὶ μέτρων (sog. Tractatus Harleianus, ed. Th. Gaisford, I, Oxford 1855, S. 317–334).
 • (ff. 171172V) Phalaris, Epistulae XIII (ed. R. Hercher, Epistolographi, S. 409–411).
 • (ff. 172V173) Bessarion, Ad filios Plethonis epistula, bis χρόνον (ed. L. Mohler, III, Paderborn 1942 bzw. 1967, Nr. 22, S. 468–469, 14).
 • (f. 173) Ptolemaios, Οἶδ᾿ ὅτι θνητὸς ἔφυν …(Anthol. Pal. IX 577), mit Interpretation, inc. Βουληθεὶς ὁ φιλόσοφος δεῖξαι, des. ἀθανασίας δήπου πληροῦμαι.
 • Leer

  ff. 1RV, 31V, 8588V, 156RV, 169170V, 173V174V

Physische Beschaffenheit

Beschreibstoff

Papier

Wasserzeichen

 • ff. 13: Dreiberg, ähnlich Br. 11846 (Neapel 1444). ff. 468: Schere, ähnlich Br. 3668 (Rom 1454, mit Varianten Rom 1456–1460, Neapel 1459, Salzburg 1462), Lichačev bei Br., J. 1458.
 • ff. 6988: Schlüssel, Typ Br. 3837 (Voorne 1375, mit Varianten Italien, Frankreich 1376–1400; Köln 1434, Perpignan 1437).
 • ff. 8996: Turm, entfernt ähnlich Br. 15865 (Prato 1427, mit Variante Pistoia 1430), Pi. ohne Beleg.
 • ff. 97123: Mondsichel, ähnlich Br. 5202 (Pistoia 1441, mit Varianten Utrecht 1441, Damme 1443-1449, Bologna 1450, Lucca 1451–1452). ff. 124/131: Wappenschild (Baum auf Dreiberg), entfernt ähnlich Br. 969 (Fabriano 1569–1576, mit Variante Salerno 1576), Lichačev bei Br., J. 1570.
 • ff. 127/128: Anker (?) im Kreis mit Stern, die sichtbare obere und untere Partie des Wz. ähnlich Br. 494 und Mo. 628 (Nürnberg 1534, mit Varianten Udine, Arnoldstein 1539–1542, Graz 1540). ff. 132156: Lilie im Kreis, entfernt ähnlich Br. 7107 (Ferrara 1586, mit Varianten Lucca 1589–1590).
 • Ab f. 157 nichts Sicheres erkennbar, jedoch Wz. vorhanden (f. 168).

Format

207/212 × 145 mm

Folienzahl

ff. 174

Foliierung

Die sporadische Bandini-Zählung wie meist von der modernen Foliierung abweichend (zuerst f. 67 = 69 Bandini, zuletzt f. 171 = 162 B.).

Lagen

1 × 4 - 1 (3, Bl. 4 fehlt), 1 × 8 - 1 (10, Bl. 1 fehlt), 1 × 10 (20), 6 × 8 (68), 1 × 12 (80), 3 × 8 (104), 1 × 6 - 1 (109, Bl. 6 fehlt), 1 × 8 (117), 1 × 6 (123), 3 × 8 (147), 1 × 10 - 1 (156, Bl. 10 fehlt), 1 × 6 (162), 1 × 8 (170), 2 × 2 (174).

Griechische Kustoden

Griechische Kustoden auf dem 1. Recto und letzten Verso unten Mitte von ff. 10V (α), 11 (γ) bis 61 (θ). Demnach ist zwischen ff. 10 und 11 eine Lage verloren.

Lagensignierung

Lagensignierung mit lateinischen Buchstaben auf dem 1. Recto und (nur anfangs) letzten Verso unten rechts von ff. 10V (1), 11 (m) bis 61 (s?). Diese Zählung setzt einen Zustand des Ms. voraus, in welchem dem heutigen Beginn 10 Lagen voraufgingen. Auf f. 89 und 110 nur noch Reste.

Reklamanten

Im ergänzten Teil: senkrechte Reklamanten auf ff. 131V, 139V, 147V, ferner 104V vor Einsatz der Ergänzung, sämtlich vom Supplementator.

Anzahl der Linien

Lin. 27–30, im ergänzten Teil 24–25 (Aristoteles)

Kopist

A. ff. 23V, 97104V, 110123V, 157173.

B. ff. 468V.

C. ff. 6984V: Ἰωακεὶμ ὁ Ἀγαθοπόλεως. f. 84V kryptographische Subscriptio: ψλχ́ ᾿θζθαλκλ´οεσω ϟ́σθπέϟ̀ξ (=τοῦ ἀγαθοπόλεως ἰωακεὶμ).

D. ff. 8996V (ähnlich Hand B, ob identisch?).

E. Ergänzte Teile ff. 105109V, 124155V: 〈Camillus Venetus〉 (Harlfinger).

Bei Hand A, B, C Illumination (Titel, Initialen in Rot).

Einband

Der übliche Einband der Medici-Bibliothek. Im Vorsatz vorn und hinten je ein fliegendes Blatt.

Geschichte

Datierung

15. Jh. M. (ff. 1104V, 110123V, 157173), 16. Jh. M. (ff. 105109V, 124155V)

Provenienz

Eine Hs. mit der προθεωρία τοῦ Γρηγορᾶ εἰς τὴν περὶ ἐνυπνίων ἰδίαν ἐξήγησιν hat Janos Laskaris auf der 2. Reise für Lorenzo de’ Medici in der Bibliothek Vallas in Venedig gesehen (K. K. Müller, cf. Bibliographie).

Reproduktionen und Digitalisate

 • Laur. 10,21 (Vollständiges Digitalisat der Biblioteca Laurenziana)

Bibliographie

Kat.

 • A. M. Bandini, I, Sp, 488–489.

Kod.

 • K. K. Müller, Janos Laskaris, S. 383.
 • V.-G., S. 164.
 • A. Vaccari, La Grecia nell’Italia meridionale, S. 315 unter Nr. 41: S. Agata di Calabria.
 • D. Harlfinger, Textgeschichte Lin., S. 409.

Text.

 • A. Förster, ed. An., 1912, S. XV (nur erwähnt).
 • P. Siwek, ed. An., 1965, S. 24–26 (Sigel Ad. Enge Berührungen mit Laur. 87, 20, demgegenüber Ad fast ohne Wert).
 • P. Siwek, Mss. An., 1965, S. 13, 15, 61, 81–87, 110, 122, 173, 178, 183 (Sigel Ad. Zu Familie ν gehörig; bildet im alten Teü eine Teilfamilie mit Ambr. H 50 sup., Vind. Phil. 134 sowie seiner Vorlage Laur. 87, 20; im ergänzten Teil keiner bestimmten Familie zuzuordnen).
 • A. Jannone, ed. An., 1966, S. XXVI („C’est une bonne copie du Laurent. 87, 20‟).
 • Libanios

  • ed. R. Foerster, IX, Leipzig 1927 (Nachdr. 1963), S. 144 unter Nr. 136 (nur erwähnt).

  Pollux

  • ed. E. Bethe, Lexicographi Graeci, IX, 1, Leipzig 1900, S. XIV (nur erwähnt unter falscher Signatur 21. 10).
  • N. Terzaghi, Sul commento di Niceforo Gregora al περὶ ἐνυπνίων di Sinesio, in: SIFC 12, 1904, S. 181–217, dort S. 190, 200sq., 203sqq. = N. Terzaghi, Studia Graeca et Latina (1901-1956), I, Turin 1963, S. 601–638, dort S. 611, 621sq., 624sqq. (Sigel L. „L e G [= Laur. 86,23] sono così simili tra loro che debbono far parte dello stesso gruppo‟. Kollationen).

  [Hephaistion]

  • ed. Th. Gaisford, I, Oxford 1855, S. IX (nur erwähnt).
  • W. Studemund, Der pseudo-heronianische Tractat über die εἴδη des Hexameters, in: Neue Jahrbücher für Philol. und Pädag. 95 (= Jahrbücher für class. Philol. 13), 1867, S. 609–623, dort S. 614 Anm. 12.
  • W. Studemund, Index lectionum in Univ. litt. Vratisl., Breslau 1888, S. 6, 28 (Sigel L. „Apparet… L autem etiam propius quam H [= Harl. 5635] cognatum esse cum M [= Marc. 263] nec tamen ex hoc ipso transcriptum‟. Kollationen).

  Phalaris

  • L. O. Th. Tudeer, The Epistles of Phalaris, Helsinki 1932, S. 17, 84, 88, 93–94 (Abfolge: ep. 1–6, 8–12, 14, 13, wobei ep. 2 und 3 ohne Trennung in einem Zug geschrieben sind. Die Hs. bietet die für die Klasse C charakteristische Brieffolge und zählt zu den wenigen Mss., in denen die anderen Texte nicht in den Bereich der Epistolographie gehören).

  Bessarion

  • L. Mohler, Kardinal Bessarion, III, Paderborn 1942 (Nachdr. 1967), S. 468 (Sigel L. Liefert den gleichen Text wie M [= Marc. gr. 333], f. 7V mit einigen Varianten).

Quelle

 • Aristoteles Graecus, S. 192–194 (Wiesner, Autopsie Juni 1970 (mit Ergänzungen)).