Commentaria in Aristotelem Graeca et Byzantina

Vorstufe

Beschreibung Laur. 87,16

Nachweis: Italien, Florenz, Biblioteca Medicea Laurenziana, Plutei, Laur. 87,16
Datierung:

13. Jh. E. (außer ff. 372384V: 16. Jh. M.)

Beschreibstoff: Bombyzin (außer ff. 372384, I': Papier)
Format: 170 × 120 mm
Folienzahl: ff. 384, I'

Inhalt

 • (ff. 114) Mu. m Schluß iambisches Tetrastichon, inc. σοφοῖσιν ἐξέδωκας, des. ὄργανον λόγων.
 • (ff. 1415) Ὑγιεινὰ παραγγέλματα σύντομα, inc. εὐεξίας τράπεζαν εἰ θέλεις μάθε, des. καὶ κιννάμωμος λαστρόφωνος(?) εὑρέθη (Von den 84 Senaten V. 1–13, 20–27 bei J. L. Ideler, Physici et Medici Graeci minores, I, Berlin 1841, S. 202).
 • (f. 15V) Deutsches Kirchenlied („Crist ist erstanden von der marter aller‟ bis „kyrioleis‟). (f. 16) Scholion zu Ego dormio et cor meum vigilat.
 • (f. 16V) Definition des Gnomon: Euklid II, Def. 2 (edd. J. L. Heiberg–E. S. Stamatis, I, Leipzig 1969, S. 67, 5–7).
 • (f. 16V) Logische Exzerpte, inc. ἰστέον ὅτι τὸ αἴτιον ἑπταχῶς (= Beginn wie im Laur. 87, 13, f. 72; Vat. 402, f. 231V; Vind. Phil. 336, f. 88).
 • (ff. 1721V) Kurze astronomische und chronologische Texte (zum Einzelnen Bandini, III, Sp. 397).
 • (ff. 2431) Porphyrios, Isagoge.
 • (ff. 3144) Cat.
 • (ff. 44V53V) Int., mit Interlinear- und Marginalscholien sowie Schemata. Scholienbeginn: τῶν νοημάτων παθήματα ἐκάλεσεν ὡς ἀπὸ φαντασίας.
 • (ff. 53V62) Anal. Pr. I bis 7,29 b 28 ἐκ τῶν ἑτέρων σχημάτων, mit Scholien und Schemata.
 • (ff. 6365) Kurze Texte, vielfach Notizen zur Geschichte von Konstantinopel: (f. 64) Ἐβασίλευσεν ὁ βασιλεὺς λάσκαρις ἐξόριστος κ/πόλεως ἔτη ιη. (f. 64V) Ἑάλω ὑπὸ τῶν λατίνων ἡ κ/πολις ἔτει ͵ϛψια (6711 = Chr. 1203) μηνὶ ἀπριλλίῳ ιβ. Zuletzt (f. 64V) ὁ βασιλεὺς μιχαὴλ ὁ παλαιολόγος ͵ϛψϟα (6791 = Chr. 1283).
  Danach (f. 65) Definitionen (τέρας, σημεῖον κτλ.).
 • (ff. 65V66) Sabas, Epistula ad Blemmydam, inc. νῦν ἔγνων, ὦ θεσπεσίη καὶ ἐρασμιωτάτη μοι κεφαλή, des. οἰκείων παίδων ψελίσματα. Anschließend Vierzeiler (vgl. Bandini, III, Sp. 398).
 • (ff. 66V, 67 unterer Rand, 67V untere Hälfte) Georgios Choiroboskos, Περὶ τρόπων ποιητικῶν (ed. Ch. Walz, Rhet. Gr. VIII, S. 802–820), Auszüge, inc. τρόποι ποιητικοί εἰσιν εἰκοσιεπτά (Walz, S. 802, app. er. zu lin. 1), des. βιοῖ τις καὶ οὕτω τελειοῦται (Walz, S. 818, 8).
 • (ff. 68143V) Nikephoros Blemmydes, Epitome Logica (PG 142, Sp. 688–1004), mit (f. 67 RV) Kapitelindex (PG 142, Sp. 685–688).
 • (ff. 144V227) Nikephoros Blemmydes, Epitome Physica (PG 142, Sp. 1024–1320), mit (f. 144) Kapitelindex (PG 142, Sp. 1021–1024).
 • (ff. 227230V) Nikephoros Blemmydes, De fide, Auszug aus Buch III (Titel in der Hs.: περὶ πίστεως βιβλίον τρίτον): Sermo ad monachos suos (PG 142, Sp. 585–605), des. πηγὴ τοῦ εἶναι μόνος αὐτὸς (= Sp. 604, 9) καὶ διὰ ταῦτα κυρίως καὶ ἀληθῶς ὢν μόνος αὐτός.
 • (ff. 230V231) Anonymus, De septem synodis oecumenicis (ed. Bandini, III, Sp. 399–400).
 • (ff. 232319V) Phys., mit wenigen Scholien.
 • (ff. 320321V) Anonymus, Liste der byzantinischen Kaiser seit Konstantin d. Gr.: Τῶν Χριστιανῶν τοὺς βασιλεῖς μοι σκόπει κτλ. (ed. Ph. Labbé, in: De Byzantinae historiae scriptoribus … προτρεπτικόν, Paris 1648, S. 34 sq. Vgl. S. Eustratiades, in: Ἐκκλησιαστικὸς Φάρος 1, 1908, S. 93 und Νέος Ἑλληνομνήμων 16, 1922, S. 410. Siehe auch Bandini, III, Sp. 400).
 • (ff. 321V323V) Anonymus, Liste der Patriarchen von Konstantinopel: Καὶ πατριάρχας τῆς νέας Ῥώμης βλέπε κτλ. (ed. Ph. Labbo, S. 35. Siehe wieder Bandini, III, Sp. 400).
 • (ff. 324325V) Canones Paschales, inc. Εὑρὼν τὸν κύκλον τῆς σελήνης, des. ἐν ταῖς αὐταῖς ἡμέραις τῆς ἑβδομάδος εὑρίσκονται.
 • (ff. 325V347V) Michael Psellos, Περὶ τῆς κινήσεως τοῦ χρόνου, τῶν κύκλων τοῦ ἡλίου καὶ τῆς σελήνης, τῆς ἐκλείψεως αὐτῶν, καὶ τῆς τοῦ Πάσχα εὑρέσεως (ed. G. Redl, in: Byzantion 4, 1927–1928, S. 203–231; 5, 1929, S. 229–280).
 • (f. 348RV) Kanonische Exzerpte (Titel im Ms.: Περὶ τῶν βαθμῶν τῆς συγγενείας), aus 〈Justinian, Institutiones〉 III, Tit. 6 übersetzt, inc. συγγένεια γενικόν ἐστιν ὄνομα (Text nicht identisch mit PG 119, Sp. 1297 sqq.), des. εἴγε ἀληθές ἐστι τοῦτο. Anschließend
 • (ff. 348V349) Tabellen zu den Verwandtschaftsgraden.
 • (ff. 350352V) Gregor Von Nazianz, Epistulae 51, 54, 53, 41, 43, 40, 1, 8, 47, 5 (PG 37). Epist. 8 (PG 37, Sp. 33–36) endet abweichend mit καταισχύνειν μήτε τὸν ἡμέτερον βίον μήτε τὰς τῶν πεπιστευκότων ἐλπίδας.
 • (f. 353RV) 〈Diogenes Laertios, Vita des Diogenes〉, Auszüge, inc. VI 26 πατῶν αὐτοῦ τὰ στρώματα, des. VI 68 τὴν κόρην φθείρῃς. Anschließend (f. 353V) Apophthegmata griechischer Frauen, inc. Ἀττικὴ γυνὴ εἰπόντος τινὸς ὡς καλός ἐστιν, des. μὴ τὴν γῆν ἐσθίεις. (f. 354) 〈Εἰς τοὺς ἑπτὰ σοφούς〉 (ed. J. F. Boissonade, Anecd. Gr., I, Paris 1829, Nachdr. 1962, S. 143).
 • (f. 354) Poseidippos oder Platon Der Komiker, Εἰς ἀποτροπὴν τῶν βιοτικῶν (Anthol. Gr. IX 359).
 • (f. 354) Metrodor, Εἰς τὴν αὐτὴν ὑπόθεσιν ἐκ τοῦ ἐναντίου (Anthol. Gr. IX 360).
 • (f. 354RV) Kasia (in der Hs.: Κασσίας), Epigrammsammlung (97 Verse, darunter f. 354V: Περὶ μοναχῶν) (ed. K. Krumbacher, in: Sitz.-Ber. Bayr. Akad. Wiss., München 1897, S. 364–368).
 • (ff. 355V356) Kurze Texte, darunter Anthol. Gr. XVI 387 b, V. 1–2 ἀθλήσας ἤδη πώλῳ κτλ.
 • (f. 356V) Definitionen zur Mathematik und Logik, inc. γεωμετρία ἐστὶν ἐπιστήμη περὶ ποσόν.
 • (ff. 357384V) Euklid, Elementa I, mit Schemata.
 • Leer

  ff. 20V, 21, 22V, 23V, 62V, 349V, 355, I'RV.

Physische Beschaffenheit

Beschreibstoff

Bombyzin (außer ff. 372384, I': Papier)

Wasserzeichen

 • ff. 372384, I': Amboß im Kreis, Typ Br. 5958 (Gurck 1446, mit Varianten Süddeutschland, Österreich, Ungarn 1452–1463).

Format

170 × 120 mm

Folienzahl

ff. 384, I'

Foliierung

Hinter der durchgehenden Foliierung unten rechts bleibt die Bandini-Zählung oben rechts ab f. 63 um Eins zurück.

Lagen

1 × 8 (8), 1 × 8 – 1 (15, Bl. 8 fehlt ohne Textverlust), 16 × 8 (143), 1 × 6 (149), 1 × 2 (151), 10 × 8 (231), 1 × 8 – 1 (238, Bl. 1 fehlt ohne Textverlust), 10 × 8 (318), 1 × 6 – 1 (323, Bl. 6 fehlt), 7 × 8 (379), 1 × 6 (384, I').

Griechische Kustoden

Griechische Kustoden mit roter Tinte auf dem 1. Recto oben rechts und dem letzten Verso unten rechts von ff. 1, 8V (ιβ) bis ff. 348, 355V (νϛ); auf f. 356 nur noch ein Rest sichtbar.

Lagensignierung

Neben dieser nachträglich vorgenommenen Gesamtzählung (vgl. auch unten Ursprünglicher Zustand) mehrere Separatzählungen vom Kopisten, zunächst jeweils auf dem 1. Recto oben rechts und dem letzten Verso unten rechts:

(1) Von ff. 24, 31V (α) bis ff. 56, 63V (ε).

(2) Von ff. 71V (α), 72 (β) bis ff. 136, 143V (ι).

(3) Von ff. 151V (α), 152 (β) bis ff. 224, 231V (ια).

Dann (4) auf dem 1. Recto unten Mitte ff. 232 〈α〉, 239 (β) (mehr nicht erhalten) und auf dem letzten Verso unten links (mit Lücken) von f. 246V (β) bis f. 302V (θ).

Dann (5) nur auf dem letzten Verso unten rechts von f. 331V (α) bis f. 347V (γ). Die Separatzählungen setzten also am Beginn von Porphyrios und Organon, Nikephoros Blemmydes, Phys. sowie Psellos ein.

Zwei Lagensignierungen mit westlichen Ziffern: auf dem 1. Recto unten Mitte von f. 1 (2) bis f. 364 (49); auf dem letzten Verso unten Mitte von f. 8V (7) bis f. 371V (53).

Reklamanten

Reklamante senkrecht f. 379V (ergänzter Teil).

Anzahl der Linien

Lin. (Aristoteles) 23–24 (ff. 113), 28–31 (ff. 2462), 21–33 (ff. 232319), Kol. 2 (ff. 1415, 230V231)

Liniierung

Einfacher Rahmen begrenzt Schriftfläche (nur vereinzelt zu erkennen).

Kopist

A. ff. 114, 1721V, 2462, 65V230V, 232319V, 324 bis 352v.

B. ff. 14 (lin. 8)–15, 6465 (großenteils), 356 (oben).

C. ff. 16 RV, 353354V.

D. ff. 64V (Mitte), 230V (letzte Zeilen)–231, 355V (großenteils), 356 (letzte Zeilen), 356V371V.

E. ff. 320323V.

F. ff. 372384V: 〈Camillus Venetus〉 (Harlfinger) mit Textergänzung von Euklid I ab Kap. λγ, S. 45, 15 Heiberg-Stamatis.

Ferner noch wenige Hände, die nur vereinzelt und in kurzen Texten auftreten.

Charakteristika der Haupthand A: der obere Bogen des Delta ist oft am Zeilenbeginn vor den Textblock zurückgezogen; die senkrechte Hasta des Tau unten nach links gerundet; die Schlaufe des Alpha (Majuskelform) ellipsenförmig in die Länge gezogen.

In Rot Titel und Initialen sowie die Schemata und Interlinearglossen zu Int. und Anal. Pr. Anrufe des Kopisten am oberen Rand: f. 1 κ(ύρι)ε ἰ(ησο)ῦ χ(ριστ)ὲ ὁ θ(εὸ)ς ἡμῶν ἐλέησον ἡμᾶς πρεσβειᾳ τῆς παναχραντου σου μ(ητ)ρ(ὸ)ς . ff. 24, 67, 144, 232: χ(ριστ)ὲ προηγοῦ τῶν ἐμῶν πονημάτῶν . f. 68: κ(ύρι)ε ἰ(ησο)ῦ χ(ριστ)ὲ βοήθει μοι πρεσβεία τῆς παναχραντου σου μ(ητ)ρ(ὸ)ς .

Datierung: In den von der Haupthand ff. 324325V geschriebenen Canones Paschales heißt es f. 324V: οἷον ὡς ἐν τύπῳ ἑνὶ ἐνιστάμενον ἔτος ͵ϛψπα (6781 = Chr. 1273). Der Kopist gehört also frühestens dem letzten Viertel des 13. Jh. an. In den historischen Angaben auf f. 64RV von Hand B nennt deren letzte das Jahr 1283.

Ergänzungen zum Textbestand

Auf ff. 22, 23, 63, 231V Notizen von nur wenigen Zeilen; so auf f. 22 eine Mahnung zu gutem Schreiben (ἄρξου χείραν ἀγαθὴν· γράφε γράματα καλλά κτλ.), auf f. 63 von derselben Hand: καλλὰ τῶν φηλαρετὸν ἀνδρῶν κτλ. (ebenso breit über die Seite gezogen wie f. 22). Auf f. 63V Skizze eines Hahns und eines Löwen.

Einband

Der übliche Einband der Medici-Bibliothek. Im Vorsatz vorn zwei fliegende Blätter.

Erhaltungszustand

Von f. 15 nur noch die obere Hälfte vorhanden.

Geschichte

Datierung

13. Jh. E. (außer ff. 372384V: 16. Jh. M.)

Ursprünglicher Zustand

Unsere Hs. war Bestandteil eines umfangreicheren Bandes: An mehreren der Lagensignierungen läßt sich der offenbar schrittweise Verlust von Lagen am Anfang der Hs. ablesen. Nach dem Einsatz der Gesamtzählung mit ιβ sind vor dem heutigen Beginn ursprünglich 11 Lagen anzunehmen; die Signierungen mit westlichen Ziffern setzen einen Zustand voraus, in dem noch 6 Lagen (Versozählung) bzw. nur noch eine Lage (Rectozählung) voraufgingen.

In der Lage ff. 1623 ist offensichtlich ein ursprünglicher Binio zu einem Quaternio erweitert worden, da die Kustode (ιδ) auf ff. 18 und 21v steht. Die westliche Ziffer „9‟ auf f. 21V ist dann auf f. 23V wiederholt worden.

Die Lagen ff. 144149 und ff. 150151 waren ursprünglich wohl als Quaternio gebunden (die Kustode λ auf ff. 144 und 151v).

Provenienz

Da sich mehrere Texte der Hs. auf Konstantinopel beziehen (vgl. oben ff. 64 RV, 320323V), ist eine entsprechende Provenienz wahrscheinlich.

Reproduktionen und Digitalisate

 • Laur. 87, 16 (Vollständiges Digitalisat der Biblioteca Laurenziana)

Bibliographie

Kat.

 • A. M. Bandini, III, Sp. 396–403.

Kod.

 • D. Harlfinger, Textgeschichte Lin., S. 410.

Text.

 • W. L. Lorimer, Text Tradition Mu., besonders S. 4, 13 (Sigel F. 14. Jh. „F Stands actually about midway between AEHP [= Par. 1102; Urb. 125; Vat. 1142; Vat. 1339] and BCDG [= Hieros. 108; Laur. 87, 14; Par. 1302; Vat. 1025]‟).
 • W. L. Lorimer, Some Notes, besonders S. 10 sqq., 22 sqq.
 • W. L. Lorimer, ed. Mu., 1933 (S. 3, 5, 8, 10, 13: Sigel F. Datiert ins 13./14. Jh. Hauptvertreter von Classis II. „Fl 33 Mut Neap Parm R 256 [= Laur. 57, 33; Mut. a. T. 8. 12; Neap. III E 19; Parm. 2495; Pal. 256] ex F derivati esse videntur‟). Th. Waitz, ed. Organen, I, 1844, S. 7.
 • W. D. Ross, ed. Anal., 1949, S. 93 (nur erwähnt).
 • W. D. Ross, ed. Phys., 1924, S. 118 („XIII or XIV‟).
 • Zu ff. 6365: Ἐνθυμήσεων ἤτοι χρονικῶν σημειωμάτων συλλογὴ πρώτη, in: Neos Hellenomnemon 7, 1910, S. 113–313, dort S. 135 Nr. 29, S. 136 Nr. 35.
 • V. Laurent, Note sur la date de la mort du despote Jean Paléologue, le frère puîne de Michel VIII, in: BZ 62, 1969, S. 260–262.
 • Sabas

  • K. Krumbacher, Gesch. byz. Litt., S. 449 (nur erwähnt).

  Choiroboskos

  • Ch. Walz, Rhet. Gr. VIII, 1835, S. 799 (nur erwähnt).

  Psellos

  • G. Redl, La Chronologie appliquée de Michel Psellos, in: Byzantion 4, 1927–1928, S. 197–236, dort S. 198–201 (Sigel L. Archetyp der übrigen Hss., Vorlage für Vind. Phil. 222, Par. 2494 und Vat. Reg. 46), S. 232–235; Byzantion 5, 1929, S. 229–286, dort S. 281–285 (Varianten von L).

  Gregor

  • P. Gallay, Liste des mss. des lettres de Saint Grégoire de Nazianze, in: REG 57, 1944, S. 106–124, dort S. 111 (13. Jh.).

  Anthologia Graeca

  • Buch IX–XI ed. H. Beckby, München 1958, S. 220, app. cr. zu IX 359, 360 (Sigel P).
  • Anthol. Pal. IX edd. P. Waltz–G. Soury, Paris 1974, S. 1–2, app. er. (nur erwähnt).

  Kasia

  • K. Krumbacher, Gesch. byz. Litt., S. 715–716.
  • K. Krumbacher, Kasia, in: Sitz.-Ber. Bayr. Akad. Wiss., phil.-hist. Kl., München 1897, S. 305 bis 370, dort S. 314, 331, 364 sqq. (wahrscheinlich 13. Jh. E.).

Quelle

 • Aristoteles Graecus, S. 311–315 (Wiesner, Autopsie Juni 1970 (mit Ergänzungen)).