Commentaria in Aristotelem Graeca et Byzantina

in Bearbeitung

Beschreibung Matr. 4684

Nachweis: Spanien, Madrid, Biblioteca Nacional, Matr. 4684 (Früher N.54 (de Andrés 134))
Datierung:

14. Jh. (15. Jh., ff. 3r, 5v, 240r, 254r–256r)

Beschreibstoff: Papier
Format: 184 × 105/110 mm
Folienzahl: ff. II, 257