Commentaria in Aristotelem Graeca et Byzantina

Vorstufe

Beschreibung Metam. 91

Nachweis: Griechenland, Meteora, Ἱερὰ Μονὴ Μεταμορφώσεως, Metam. 91
Datierung:

15. Jh. E.

Beschreibstoff: Papier
Format: 220 × 150 mm
Folienzahl: ff. 144

Inhalt

 • (f. 1) Metrischer Traktat, von den letzten Zeilen u. a. erkennbar: ...ὁ τρίτος...τέταρτος παιὼν...ἰωνικὸς καὶ ὁ τρίτος παιών· πάλιν δὲ εἰ μὲν τοῦ δακτύλου ὁ ὅρος...
 • (ff. 1V2V) Metrische Tabellen.
 • (ff. 2V3V) Ein Kapitel 〈Περὶ ποδῶν〉, inc. ...περὶ τῶν ὀνομάτων τούτων εἰπεῖν καὶ ὅθεν τούτων ἐκλήθησαν· ἔστω τὰ πρῶτα ὁ πυρρίχιος (vgl. M. Consbruch, ed. Hephaistion, Enchiridion cum commentariis veteribus, Leipzig 1906, S. 298, 23 sqq.).
 • (ff. 46) Ein Kapitel aus Longinos, Prolegomena zu Hephaistion (ed. Consbruch, S. 83, 1 sqq.).
 • (ff. 68V) Scholia B zu Hephaistion, Buch II (ed. Consbruch, S. 255–265).
 • (f. 9V) Περὶ τοῦ γνώναι ἐν ποίω ζωδίω ἵστατε ὁ ἥλιος καὶ πόσων μοιρῶν. Dazu (f. 10) eine Zeichnung der Himmelssphäre sowie eine Bemerkung über die Periodizität der Mondfinsternisse.
 • (f. 10V) Εἰ θέλεις γνῶναι ἐν ποίω ζωδίω ἵσταται ἡ σελήνη, σκόπησον ὁπόσας ἡμέρας ἔχει, des. καὶ τοσούτων μοιρῶν.
 • (f. 11) Zeichnung des γῆς κύκλος.
 • (f. 13) 〈Lakonisches Timotheos-Psephisma〉, vgl. oben zu Ambr. B 78 sup., f. 1 RV .
 • (f. 13V) Diagramm der Verwandtschaftsbezeichnungen von τρισπάππος bis τρισέγγονος.
 • (f. 14RV) Ἔκθεσις ἱπποκράτους περὶ τοῦ ἐνιαυτοῦ καὶ περὶ τῶν στοιχείων, inc. ἰστέον ὅτι ὁ ἐνιαυτὸς ἔχει μὲν στοιχεῖα δ (= BHG³ 809a, De festo nativitatis narratiuncula), des. ὁ γὰρ τοιαῦτα ἐρευνῶν καὶ φυλάττων πολλὴν ὑγίαν ἕξει.
 • (f. 14V) Τῶ ἁγίω γρηγορίω (?), inc. τῷ πρὸ τούτου καιρῷ (?) ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ ἑορταζον οἱ χριστιανοὶ χριστούγεννα καὶ φῶτα, ἔγραψε δὲ ὁ πατριάρχης ἱεροσολύμων ἰουβενάλιος τῷ πάπᾳ ῥώμης ἰουλίῳ περὶ τούτου, des. θεὸν καὶ ἄνθρωπον τὸν αὐτὸν δογματίζοντες δοξάζωμεν αὐτὸν usw. ...ἀμήν.
 • (f. 15) Über die Beziehung von Kosmos und Mensch, inc. ὁ κόσμος οὗτος ὁ μέγας καὶ θαυμαστὸς συνέστη ἐκ τεσσάρων στοιχείων, des. καὶ δι᾿ αὐτῶν ὁ ἄνθρωπος ὁ μικρὸς κόσμος ὑγιαίνει καὶ ἀσθενεῖ.
 • (ff. 15V16V) Ps.-Nikephoros Patriarches, Traumbuch (ed. N. Rigault, Artemidori Daldiani et Admetis Sereimi F. Oneirocritica..., Paris 1603).
 • (f. 17) Die Namen der drei Weisen aus dem Morgenland.
 • (f. 17) Verschiedene diagnostische und therapeutische Anweisungen, inc. πρὸς τὸ γνῶναι γυναῖκα ἔγγυον ἐν τῷ μέλλειν τίκτειν εἴτε ἄρσεν εἴτε θῆλύ ἐστιν.
 • (f. 17) 〈Theodoros〉 Prodromos, Στίχοι εἰς τὸ λουτρὸν ἔχον ἄνωθεν τῆς ἐνθήκης ἐζωγραφημένον τὸν χριστὸν καὶ τοὺς άγγέλους (22 Zwölfsilber), inc. ὡσὰν ἐμαυτῷ τὴν κρίσιν προδεικνύω des. ἔγκυψον ἴδε τῆς καμίνου τὴν φλόγα.
 • (f. 17 RV) Michael Psellos, Στίχοι ἰαμβικοὶ εἰς τὴν παραβολὴν τῆς ζήμης (9 Zwölfsilber), inc. ἔχουσιν ἐξήγησιν ἀκριβεστάτην, des. ὅλην συνεζήμωσεν τῆς ψυχῆς φύσιν. Danach: εἰ μὲν ἦν ματεῖν ἃ δεῖ παθεῖν μαὶ μὴ παθεῖν, καλὸν τὸ μαθεῖν· εἰ δὲ παθεῖν δεῖ ἃ δεῖ μαθεῖν, τί δεῖ μαθεῖν; παθεῖν γὰρ χρή.
 • (f. 17V) Ὑγιεινὰ παραγγέλματα σύντομα (ca. 80 Zwölfsilber, z. T. unvollständig, da offenbar in der Vorlage teilweise unleserlich), inc. εὐεξίας τράπεζαν εἰ μαθεῖν θέλεις, des. καὶ κινάμωνος λαμ (sic).
 • (f. 18) Τριωδίου σύνοψις ἀκριβεστάτη(26 Zwölfsilber), inc. ἐγὼ δὲ τριώδιον ταῦτα σοι φέρω, des. τὴν πεντηκοστὴν καὶ τοῦ πνεύματος χύσιν.
 • (f. 18V) Gedicht auf Bilderzyklus in einer Kirche (14 Zwölfsilber), inc. εὐαγγελισμὸν καὶ θεοῦ γέναν ὅρα, des. ἔγερσις ἄρσις πνεῦμα καὶ κόρης μόρος.
 • (ff. 1954) Hephaistion, Enchiridion (ed. M. Consbruch, Leipzig 1906, S. 1–76) mit den Scholia B (ed. Consbruch, S. 81–89, 257–304).
 • (ff. 5455) 〈Trichas, Libellus de novem metris〉 (ed. Consbruch, S. 363–365).
 • (f. 56) Διαφορὰ φωνῆς, inc. ἐπὶ κύκνου ἄδειν, ἐπὶ ἀηδόνος τερετίζειν, des. ἐπὶ δρακόντων συρίζειν (vgl. G. Studemund, Anecd. Gr., 1886, S. 103; F. Brancalari, in: SIFC 1, 1893, S. 77, 512; 4, 1896, S. 224).
 • (ff. 57100V) Oppian, Cynegetica. Mit (f. 57 RV) Vita und Hypothesis.
 • (f. 102118V) Poet.
 • (ff. 120144V) Ps.-Demetrios von Phaleron, De elocutione, des. mutile S. 55, 25 Radermacher εἰ δὲ οὕτως εἴποι [...
 • Leer

  ff. 9, 11V12V, 55V, 56V, 101 RV, 119 RV.

Physische Beschaffenheit

Beschreibstoff

Papier

Wasserzeichen

 • ff. 1144: Waage mit runden Schalen, entfernt ähnlich Br. 2444 (Venedig 1469), mit Verweis auf Zonghi LXIX 5 (Fabriano 1471–1487) und Barone 62 (Neapel 1468).

Format

220 × 150 mm

Folienzahl

ff. 144

Lagen

1 × 12-1 (11, Bl. 1 fehlt, wahrscheinlich mit Textverlust), 2 × 16 (43), 1 × 12 (55), 1 × 16 (71), 1 × 20 (91), 1 × 10 (101), 1 × 16 (117), 1 × 18 (135), 1 × 14-5 (144, Bl. 10–14 fehlen mit Textverlust).

Griechische Kustoden

Griechische Kustoden auf dem ersten Recto unten rechts, vom Kopisten (1) 〈α〉 (f. 12), β (f. 28);

Lagensignierung

(2) 〈α〉 (f. 56), β (S. 72), γ (f. 92);

(3) β (f. 102) – δ (f. 136). Vor f. 102 ist demnach eine Lage verlorengegangen.

Anzahl der Linien

Lin. 25, Kol. 2 (ff. 15V16V; 17, lin. 14–18V)

Kopist

〈Michael Suliardos〉 (Harlfinger). f. 19 oben von seiner Hand der Zwölfsilber δίδου δεξιὰν ἀρχὴν χ(ριστ)ὲ καὶ τέλος. Titel, Initialen und Lemmata in verblasstem Rot.

ff. 9V11 von anderer, gleichzeitiger Hand; Zeichnungen in kräftigem Rot.

Ergänzungen zum Textbestand

Zu Poet einige Lemmata am Rand.

Einband

Griechisch. Flacher, glatter Rücken aus dunkelbraunem Leder. Deckel fehlen. Schnitt ziegelrot.

Erhaltungszustand

ff. 18 durch Wassereinwirkung kaum noch lesbar und an den Rändern zerrissen; von f. 3 fehlt die untere, von ff. 143144 die obere Hälfte, jeweils mit Textverlust. Als Bees den Codex 1908/9 beschrieb, bestand er noch aus 145 Folien; f. 145V endete mit Ps.-Demetrios, De eloc. S. 57, 29 Radermacher αἰσθάνεσθαι ...

Geschichte

Datierung

15. Jh. E.

Provenienz

Unbekannt. f. 3V nach Kat. noch 1908/9 altes Siegel des Meteoron-Klosters, jetzt (seit mindestens Juni 1965 laut Kat.-Nachtrag) abgeschnitten. f. 82 Besitzervermerk des Klosters: καὶ τόδε ξὺν τοῖς ἄλλοις μετεώρου τῆς βασιλικῆς μονῆς; ähnliche Eintragung f. 117. Ältere Signatur: B 102 (wahrscheinlich von Ἰ. Βογιατζίδης, 1877–1961, der um 1900 Katalogisierungsarbeiten begonnen hatte, vgl. Kat. S. *41, 726).

Bibliographie

Kat.

 • N. A. Bees, Tὰ χειρόγραφα τῶν Μετεώρων. Κατάλογος περιγραφικὸς τῶν χειρογράφων κωδίκων τῶν ἀποκειμένων εἰς τὰς Μονὰς τῶν Μετεώρων έκδιδόμενος ἐκ τῶν καταλοίπων. Τόμος A, Athen 1967, S. 122–124 Nr. 91 und Nachtrag S. 645.

Text.

 • N. A. Bees, Ἀντιβολὴ τοῦ Περὶ Ποιητικῆς τοῦ Ἀριστοτέλους πρὸς κώδικα τοῦ Μετεώρου, in: Ἀθηνᾶ 23, 1911, S. 34–43 (Kollation) .
 • D. Harlfinger–D. Reinsch, Aristotelica Par. 1741, S. 37, 38–39 (Abschrift aus dem ebenfalls von Suliardos geschriebenen Ambr. B 78 sup. [vgl. oben S. ##] und Vorlage für Berol. Phill. 1599 [vgl. Bd. I, S. 46–47]) .

Quelle

 • Reinsch, Autopsie Oktober 1968