Commentaria in Aristotelem Graeca et Byzantina

in Bearbeitung

Beschreibung Ambr. A 8 inf.

Nachweis: Italien, Mailand, Biblioteca Ambrosiana, Ambr. A 008 inf. (786 Martini–Bassi)
Datierung:

Metà del sec. XVI (ca. 1535–1586).

Beschreibstoff: Carta italiana (in folio).
Format: 310 × 200 mm (ff. 1347); ff. II–III: 280 × 201 mm; f. IV: 278 × 177 mm; f. V: 120 × 100 mm; f. VI: 205 × 186 mm; f. VII: 280 × 192 mm; f. VIII: 280 × 180 mm.
Folienzahl: ff. VIII, 347, IV.