Commentaria in Aristotelem Graeca et Byzantina

in Bearbeitung

Beschreibung Ambr. A 45 inf.

Nachweis: Italien, Mailand, Biblioteca Ambrosiana, Ambr. A 045 inf. (791 Martini–Bassi)
Datierung:

Seconda metà del sec. XV (1480–1490 ca.), tranne i ff. 1011 (sec. XVI).

Beschreibstoff: Carta italiana (in folio).
Format: 298 × 214 mm (ff. 1011: 220 × 140 mm).
Folienzahl: ff. III, 210 + 2, I.