Commentaria in Aristotelem Graeca et Byzantina

in Bearbeitung

Beschreibung Ambr. C 110 sup.

Nachweis: Italien, Mailand, Biblioteca Ambrosiana, Ambr. C 110 sup. (201 Martini–Bassi)
Datierung:

Seconda metà del sec. XVI (1570–1580 ca.).

Beschreibstoff: Carta italiana (in folio); non filigr. controguardie e fogli di guardia.
Format: 343 × 236 mm (f. 1).
Folienzahl: ff. II, 72, II.