Commentaria in Aristotelem Graeca et Byzantina

in Bearbeitung

Beschreibung Ambr. C 253 inf.

Nachweis: Italien, Mailand, Biblioteca Ambrosiana, Ambr. C 253 inf. (893 Martini–Bassi)
Datierung:

Metà del sec. XVI (1540–1560?).

Beschreibstoff: Carta italiana (in folio).
Format: 352 × 245 mm (f. 347: ca. 90 × 163 mm).
Folienzahl: ff. VII, 437 + 1 (f. 347), IX.