Commentaria in Aristotelem Graeca et Byzantina

in Bearbeitung

Beschreibung Ambr. C 254 inf.

Nachweis: Italien, Mailand, Biblioteca Ambrosiana, Ambr. C 254 inf. (894 Martini–Bassi)
Datierung:

Metà del sec. XVI.

Beschreibstoff: Carta italiana (in folio).
Format: 347 × 238 mm (ff. 1295); 308 × 211 mm (ff. 296, I’); 288 × 196 mm (ff. 297299).
Folienzahl: ff. II, 302.