Commentaria in Aristotelem Graeca et Byzantina

in Bearbeitung

Beschreibung Ambr. E 118 sup.

Nachweis: Italien, Mailand, Biblioteca Ambrosiana, Ambr. E 118 sup. (318 Martini-Bassi)
Datierung:

13. Jh. E.–14. Jh. A. (ff. 847V, 49106), 14. Jh. 2. H. (ff. 13V, 56V, lin. 12), 15. Jh. 1. H. (ff. 4, 6V, lin. 13–32, 48RV)

Beschreibstoff: Papier
Format: mm 290 × 210
Folienzahl: II, 106