Commentaria in Aristotelem Graeca et Byzantina

in Bearbeitung

Beschreibung Ambr. H 53 inf.

Nachweis: Italien, Mailand, Biblioteca Ambrosiana, Ambr. H 053 inf. (1037 Martini–Bassi)
Datierung:

Prima metà del sec. XVI (1530–1540 ca.).

Beschreibstoff: Carta italiana (in quarto).
Format: 210 × 147 mm (ff. 7071); 221 × 158 mm (ff. 72181).
Folienzahl: ff. I, 311, II.