Commentaria in Aristotelem Graeca et Byzantina

in Bearbeitung

Beschreibung Ambr. Q 107 sup.

Nachweis: Italien, Mailand, Biblioteca Ambrosiana, Ambr. Q 107 sup. (698 Martini–Bassi)
Datierung:

Seconda metà del sec. XVI (1580 ca.).

Beschreibstoff: Carta italiana (in folio).
Format: 328 × 226 mm (ff. 116117: 312 × 216 mm).
Folienzahl: ff. 124.