Commentaria in Aristotelem Graeca et Byzantina

in Bearbeitung

Neap. BN gr. 136 (II E 1)

Nachweis: Italien, Neapel, Biblioteca Nazionale, Neap. BN gr. 136 (II E 1)
Datierung:

Beschreibstoff:
Format:
Folienzahl: