Commentaria in Aristotelem Graeca et Byzantina

in Bearbeitung

Neap. BN gr. 287 (III D 3)

Nachweis: Italien, Neapel, Biblioteca Nazionale, Neap. BN gr. 287 (III D 3)
Datierung:

15. Jh. E.

Beschreibstoff: Papier
Format: mm 332 × 230
Folienzahl: ff. III, 115, II'