Commentaria in Aristotelem Graeca et Byzantina

in Bearbeitung

Neap. BN gr. 288 (III D 4)

Nachweis: Italien, Neapel, Biblioteca Nazionale, Neap. BN gr. 288 (III D 4)
Datierung:

J. 1493

Beschreibstoff: Papier
Format: mm 360 × 240
Folienzahl: ff. III, 260, V'