Commentaria in Aristotelem Graeca et Byzantina

in Bearbeitung

Neap. gr. III D 22

Nachweis: Italien, Neapel, Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III, Neap. III D 22 (306)
Datierung:

15. Jh. 2. Viertel (ff. 169V), 15. Jh. 2. H. (ff. 70107V).

Beschreibstoff: Papier
Format: mm 297 × 207
Folienzahl: ff. V, 107 (+ 21 a), III'