Commentaria in Aristotelem Graeca et Byzantina

in Bearbeitung

Neap. BN gr. 314 (III D 30)

Nachweis: Italien, Neapel, Biblioteca Nazionale, Neap. BN gr. 314 (III D 30)
Datierung:

15. Jh. 3. Viertel (ff. 150159 offenbar wenig später).

Beschreibstoff: Papier
Format: mm 274 × 198
Folienzahl: ff. I, 278, (-44), I'