Commentaria in Aristotelem Graeca et Byzantina

in Bearbeitung

Neap. BN gr. 317 (III D 33)

Nachweis: Italien, Neapel, Biblioteca Nazionale, Neap. BN gr. 317 (III D 33)
Datierung:

15. Jh. 5. Jahrzehnt

Beschreibstoff: Papier
Format: mm 203 × 144
Folienzahl: ff. III, 72, III'