Commentaria in Aristotelem Graeca et Byzantina

in Bearbeitung

Neap. BN gr. 324 (III E 2)

Nachweis: Italien, Neapel, Biblioteca Nazionale, Neap. BN gr. 324 (III E 2)
Datierung:

um oder kurz vor J. 1490

Beschreibstoff: Pergament
Format: mm 274 × 162
Folienzahl: ff. V, 214, III'