Commentaria in Aristotelem Graeca et Byzantina

in Bearbeitung

Neap. BN gr. 325 (III E 3)

Nachweis: Italien, Neapel, Biblioteca Nazionale, Neap. BN gr. 325 (III E 3)
Datierung:

J. 1493

Beschreibstoff: Papier
Format: mm 264 × 168
Folienzahl: ff. III, 250, III'