Commentaria in Aristotelem Graeca et Byzantina

in Bearbeitung

Neap. BN gr. 327 (III E 5)

Nachweis: Italien, Neapel, Biblioteca Nazionale, Neap. BN gr. 327 (III E 5)
Datierung:

15. Jh. 1. Hälfte (Travesari, geb. 1386, gest. 1429).

Beschreibstoff: Papier
Format: mm 290 × 205
Folienzahl: ff. V, 70, II'