Commentaria in Aristotelem Graeca et Byzantina

in Bearbeitung

Neap. BN gr. 341 (III E 19)

Nachweis: Italien, Neapel, Biblioteca Nazionale, Neap. BN gr. 341 (III E 19)
Datierung:

15. Jh. 6.–7. Jahrzehnt

Beschreibstoff: Papier
Format: mm 195 × 145
Folienzahl: ff. III, 281 (+145 a), I'