Commentaria in Aristotelem Graeca et Byzantina

in Bearbeitung

Beschreibung Canon. gr. 107

Nachweis: Vereinigtes Königreich, Oxford, Bodleian Library, Canoniciani graeci, Canon. gr. 107
Datierung:

16. Jh. A. (ff. 81189V, 191), 16. Jh. M. – 2. H. (ff. 1778), wahrscheinlich J. 1542 (ff. 416)

Beschreibstoff: Papier (außer ff. 80, 191: Pergament)
Format: mm 233 × 167 (außer f. 79: mm 112 × 132/135, f. 190: mm 160 × 105)
Folienzahl: ff. 191 (+ 2a, 47a, 52a, 79a–z)