Commentaria in Aristotelem Graeca et Byzantina

in Bearbeitung

Beschreibung Par. Coisl. 157

Nachweis: Frankreich, Paris, Bibliothèque nationale de France, Fonds Coislin, Par. Coisl. 157
Datierung:

14. Jh.

Beschreibstoff: Pergament
Format: 370 × 268 mm
Folienzahl: ff. 614 (+ 118a, 171a)