Commentaria in Aristotelem Graeca et Byzantina

in Bearbeitung

Beschreibung Coisl. 166

Nachweis: Frankreich, Paris, Bibliothèque nationale de France, Fonds Coislin, Par. Coisl. 166
Datierung:

14. Jh., 2. Drittel

Beschreibstoff: Papier
Format: 298 × 220 mm
Folienzahl: ff. I, 492 (- ff. 320–329)