Commentaria in Aristotelem Graeca et Byzantina

Vorstufe

Beschreibung Vat. Barb. gr. 085

Nachweis: Vatikan, Vatikanstadt, Biblioteca Apostolica Vaticana, Codices Barberiniani graeci, Barb. gr. 085
Datierung:

15. Jh. 3. Viertel

Beschreibstoff: Papier
Format: 216 × 149 mm
Folienzahl: ff. III, 445

Inhalt

 • (ff. 3186) EN. Am Rand (bis f. 185) häufige Scholien des Georgios Gennadeios Scholarios (identisch mit denen in Alex. 342 und Par. 1417; vgl. den Titel f. 1: Ἐπιστασίαι ταῦτα πάντα μέχρι τοῦ τέλους τοῦ βιβλίου καὶ ἐξηγήσει τοῦ σοφωτάτου διδασκάλου κυρίου Γεωργίου τοῦ Σχολαρίου) (zu deren Quellen vgl. Alex. 342).
 • Davor: (ff. 12) Georgios Gennadeios Scholarios, Προθεωρούμενα τῶν ἠθικῶν τῶν πρὸς Νικόμαχον, inc. Ὅτι τῆς φιλοσοφίας εἰς δύο διαιρουμένης, des. προηγεῖται ἐν τῷ ἐργαζομένῳ, τὸ τέλος: (dieselben Prolegomena im Alex. 342, ff. 1V3V und im Par. 1417, f. 72V [Autographon]).
  (f. 2V lin. 1–6) 〈Anonym. Proleg. zu EN〉, inc. Νικομάχεια ἐπιγέγραπται τὸ βιβλίον, des. ἢ περὶ τῆς ἐν τῇ νίκῃ μάχης; (f. 2V lin. 6 – Ende) Ps.-Heliodor, Paraphrase zu EN I (CAG XIX 2, S. 1, 5–22; vgl. Alex. 342, f. 3V).
 • (f. 186V) in Braunrot: δόξα τῶ θ(ε)ῶ ἡμῶν. ἀμήν.
 • (ff. 189230V) MM.
 • (ff. 237252V) Περὶ τῶν ἓξ κατηγοριῶν τῶν μετὰ τὰς ἀρχοειδεῖς τέσσαρας κατηγορίας , inc. (Περὶ τοῦ ποτέ) Μετὰ δὲ τὸν τῆς ποιότητος λόγον τὴν χρονικὴν κατηγορίαν ἐκτίθεμεν, des. (Περὶ τοῦ ἔχειν) ἀλλὰ ταῦτα μὲν ζητέον ἐπιπλέον καὶ διαπορητέον. Am Rande einige Korrekturen.
 • (ff. 254263V) Historische Übersicht von den Chaldäern bis zum Fall K/pels, inc. Περὶ τῶν χρόνων ἀκρίβεια πολλοῖς μὲν καὶ ἄλλοις ἐπεξειργάσθη, des. ἡμέρα τρίτη λίαν πρωί (= Par. 1417, ff. 3V5V ).
 • (ff. 264269V) Historische Übersicht von Adam bis zum Fall K/pels, inc. Ὁ πρῶτος ἄνθρωπος Ἀδάμ, ποδῶν ςʹ τὴν ἡλικίαν, des. μέχρι τῆς τελευταίας ἁλώσεως Κωνσταντινουπόλεως ἐπιτόμως ἐκτέθειται (= Par. 1417, ff. 67 ).
 • (f. 270) Nach Ὁτι τῶν Ἀδὰμ ἐν τῇ τῶν Ἱεροσολύμων ταφῆναι γῇ , ἑβραϊκὴ ἱστορεῖ παράδοσις καὶ φησιν ὁ Ἰωσηπος, folgt ein Fragm. über die hebräische Sprache laut Origenes, inc. Ὅτι Ὠριγένης ἐν τῇ ἐξηγήσει τοῦ Ἰώβ, des. τὴν τῶν Ἰουδαίων βούλονται (= Par. 1417, f. 7 ).
 • (f. 270) Über einige εὑρεταὶ πρῶτοι (Par. 1417, f. 7 ).
 • (ff. 270271) Drei Exzerpte aus Hierokles, In Aureum Pythagoreorum Carmen Commentarius (Tit. im Ms.: οἶμαι ἱεροκλέους ταῦτα εἶναι ἐν τοῖς τὰ ἔπη τοῦ πυθαγόρου). XI 34, S. 53, 12 καὶ ταῦτα – 38, S. 54, 22–23 ἐπιδεδωκότας; XIII 7, S. 60, 18 ὅλως – 21 ἐπιμέλειαν; XIV 2, S. 63, 21 τρία – 64, 10 τελείωσιν) (ed. F. W. Koehler, Leipzig 1974) (= Par. 1417, f. 7V ).
 • (ff. 271272V) Kurze Exzerpte aus Maximos Tyrios (zum genauen Inhalt vgl. Capocci) (= Par. 1417, f. 2 ).
 • (ff. 272V273V) Exzerpte aus einer Chronik (= Par. 1417, f. 2V ; zum Inhalt vgl. Capocci).
 • (f. 274 RV) Liste historischer Ereignisse von Gratianos bis Basileios Bulgaroktonos, inc. γρατιανὸς ὁ βασιλεὺς ἀνεξικάκως ἔφερεν ἅπασαν λοιδορίαν, des. τῶ νομίσματι προστάσσει ἐγγράφεσθαι (= Par. 1417, f. 2 ).
 • (ff. 274V276V) Verschiedene kurze Exzerpte aus Diodor, Platon, Cassius Dion (= Par. 1417, f. 2 )
 • (ff. 280433V) Epiktet, Dissertationes ab Arriano digestae.
 • Dazu: (f. 278 RV) Georgios Gennadeios Scholarios, Προθεωρία über die philosophische Stellung Epiktets, inc. ὁ ἐπίκτητος οὗτος τὴν ἠθικὴν φιλοσοφίαν, des. μάλιστα δὲ ἐπὶ οὐεσπασιανοῦ (= Par. 1417, f. 8V ; ed. H. Schenkl, Leipzig ²1916, S. XIV–XV); (f. 279) Pinax zu Buch I; (f. 279V) Arrian, Epistula ad L. Gellium (ed. H. Schekl, S. 5–6).
 • (ff. 434440V) Exzerpte aus Diogenes Laertios, Vita Platonis, inc. πλάτων ἀρίστωνος καὶ περικτιόνης ἢ πωτώνης, des. ὡς δὲ πρὸς αὐτὴν ἐξεταζομένην οὐσίαν (= Par. 1417, ff. 186V188 ).
 • Leer

  ff. IVIII, 187188V, 231236V, 253RV, 277RV, 441445V.

 • Textgeschichtliches

  Für EN sowie Prolegomena und Scholien eng verwandt mit Alex. 342 und Par. 1417 (vgl. oben, Bd. I, S. 4–5).

Physische Beschaffenheit

Beschreibstoff

Papier

Wasserzeichen

 • ff. I250: Schere I, Typ Br. 3670 (vorwiegend Italien 1451–1477).
 • ff. 251445: Schere II, Typ Br. 36973700 (vorwiegend Italien 1458–1474) und Pi. IX, III 959–964 (Genua 1459–1477).

Format

216 × 149 mm

Folienzahl

ff. III, 445

Foliierung

ff. 12 sind besonders foliiert. Danach beginnt die Foliierung wieder mit 1–438. Daneben ist eine eingestempelte Foliierung von I–445 vorhanden.

Lagen

23 × 8 (I...181), 1 × 8 - 1 (188; das 8. Blatt fehlt ohne Textverlust), 11 × 8 (276), 1 × 10–1 (282; das 9. Blatt fehlt ohne Textverlust), 20 × 8 (445).

Griechische Kustoden

(1) ff. I188 griechische Kustoden auf dem ersten Recto unten Mitte (selten rechts) und auf dem letzten Verso unten links (selten Mitte) vom Kopisten: α (ff. I, 5V) bis κδ (182);

(2) ff. 189276 keine Lagenzeichen;

(3) ff. 277445 griechische Kustoden auf dem ersten Recto unten rechts und auf dem letzten Verso unten links vom Kopisten: α (ff. 277, 285V) bis κα (ff. 438, 445V).

Anzahl der Linien

Lin. meist 24 (ff. 1184), 27 (ff. 187228) ...

Kopist

Der gesamte Kodex ist von einer Hand geschrieben: Anonymus 4 (Harlfinger). Dieser Kopist ist in Konstantinopel in der Umgebung des Georgios Scholarios bzw. Matthaios Kamariotes zu suchen (vgl. oben, Bd. I, S. 5).

Zierleiste, Initialen, Titel, Kapitelüberschriften, Inhaltsangaben und Schemata in Braunrot.

Ergänzungen zum Textbestand

Zu MM seltene Korrekturen.

Einband

Originaleinband z. T. noch vorhanden: dunkelbraunes, stark lädiertes schmuckloses Leder auf dicken Holzbrettern. Spuren von ehemaligen Metallverschlüssen sichtbar.

Geschichte

Datierung

15. Jh. 3. Viertel

Entstehung

Wie aus der Lagensignierung hervorgeht, besteht der Kodex aus drei ursprünglich selbstständigen Bänden.

Provenienz

Anfang des 16. Jh. befand sich die Hs. noch in Konstantinopel in türkischem Besitz; vgl. den arabischen Titel f. IIIV (sinngemäß übersetzt): Buch über die praktische Weisheit von Aristoteles und anderen Autoren.

f. 263V eine historische Notiz über den Sultan Selim: ἔτους ,ς̅κ̅ (= 1512) ιν(δικτίων)ος ιεης ἀπριλλ(ίου) ι̅ςη (σελήν)ης α̅ης σαφ(οὺς) (supra lin.) σαββάτω ἦλθεν ὁ σουλτὰν σελίμης (alles supra lin.) εἰς τὴν κωνσταντι/ νούπολ(ιν). Καὶ ἐβασίλευσεν εἰς τὰς κ̅δ̅ τοῦ αὐτοῦ μηνὸς (σελήν)ης η̅ης τοῦ σαφ(οὺς) (infra lin.) σαββάτω (ed. auch bei Capocci, S. 113)

Später gelangte die Hs. in die Bibliothek des Carlo Strozzi; sein Besitzvermerk f. 1 unten: Caroli Strozzae Thomae filij. Zum späteren Schicksal vgl. Bibliotheksgeschichte.

f. I am oberen Rand: N°. 175 (aus 14); Signatur im von Guglielmo Manzi 1817–1820 erstellten Inventar (Bar. Lat. 3107).

f. I unten: I: I. 85.

f. IIIV oben: Ethica Aristotelis (17. Jh.), von einer Hand, die auch für die Inhaltsangaben in den Barb. 23–27, 46, 47, 53 verantwortlich ist.

Reproduktionen und Digitalisate

 • Barb. gr. 085 (Vollständiges Digitalisat der Biblioteca Apostolica Vaticana)

Bibliographie

Kat.

 • De Ricci, Liste sommaire, S. 89.
 • Capocci, S. 108–113.

Kod.

 • D. Harlfinger, Textgeschichte Lin., S. 418.

Text.

 • Bd. I, S. 4–5, 463.
 • Chr. Brockmann, Zur Überlieferung der aristotelischen Magna Moralia, F. Berger et. al. (Hgg.), Symbolae Berolinenses. Für Dieter Harlfinger, Amsterdam 1993, S. 43–80 (hier S. 70–71: Für Buch II sind Barb. 85 und Par. 1417 unabhängig voneinander aus Cois. 161 geflossen; für Buch I stammt Barb. entweder direkt von Laur. 87,17 ab oder als dessen Bruder von Laur. 86,19).
 • T. Dorandi, Préliminaires de Georges Scholarios à l’Éthique à Nicomaque d’Aristote et aux Entretiens d’Epictète, L. Brisson, P. Chiron (Hrgg.), Rhetorica Philosophans. Mélanges offerts à Michel Patillon, Paris 2010, S. 297–309 (hier S. 300–301: Barb. ist Apographon von Par. 1417, jedoch im ersten Buch kontaminiert aus Laur. 87,17 oder dessen Vorlage Laur. 86,19, die beide im Umfeld des Scholarios entstanden).
 • Notiz f. 263V

  • M. E. Colonna, Gli storici bizantini dal IV al XV secolo, I: Storici profani, Neapel 1956, S. 159.
  • P. Schreiner, Die byzantinischen Kleinchroniken, Wien 1977, II, S. 622 (Ausg. der Notiz) .

  Historische Übersichten

  • T. Dorandi, Due nove ‚cronache‘ di Giorgio-Gennadio Scolario, L. Bénou, C. Rognoni (Hgg.), Chronos synēgoros II (= Νέα Ῥώμη 9), Rom 2013, S. 211–243 (Barb. ist wahrscheinlich direkte Abschrift des autographen Par. 1417).

  Hierokles

  • F. W. Koehler, Textgeschichte von Hierokles' Kommentar zum Carmen aureum der Pythagoreer, Münster 1965, S. 138.
  • F. W. Koehler, ed. Hierokles, Stuttgart 1974, S. XXV.

  Epiktet

  • J. Souilhé, ed. Epiktet, Paris 1948, I, S. LXXVI, LXXVII (dieser und der Mut. II. A. 10 sind "probablement...des copies de Par. 1417") ; Paris1949, II, S. II; Paris 1963, III, S. V; Paris 1965, IV, S. V.
  • T. Dorandi, Préliminaires de Georges Scholarios à l’Éthique à Nicomaque d’Aristote et aux Entretiens d’Epictète, L. Brisson, P. Chiron (Hrsg), Rhetorica Philosophans. Mélanges offerts à Michel Patillon, Paris 2010, S. 297–309 (299–301: Barb. geht auf den autographen Par. 1417 zurück).
  • M. Spanneut, Épictète, in: Dictionnaire de Spiritualité, Paris 1960, IV, Sp. 847.

Quelle

 • Eleuteri, Autopsie Juli 1986.