Commentaria in Aristotelem Graeca et Byzantina

in Bearbeitung

Beschreibung Vat. Barb. gr. 136

Nachweis: Vatikan, Vatikanstadt, Biblioteca Apostolica Vaticana, Barb. gr. 136
Datierung:

12. Jh. (ff. 1–146), 14. Jh. 1. H. (ff. 139v, 147–179v)

Beschreibstoff: Pergament (Papier ff. I–III, 181–184)
Format: 230 × 115 mm
Folienzahl: ff. III, 184