Commentaria in Aristotelem Graeca et Byzantina

in Bearbeitung

Beschreibung Vat. gr. 261

Nachweis: Vatikan, Vatikanstadt, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. gr. 0261
Datierung:

um 1300

Beschreibstoff: Papier
Format: 317 × 232 mm
Folienzahl: I, (+ 1a), 227, I.