Commentaria in Aristotelem Graeca et Byzantina

in Bearbeitung

Beschreibung Vat. gr. 301

Nachweis: Vatikan, Vatikanstadt, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. gr. 0301 (früher 190, Signatur)
Datierung:

Mai 1559

Beschreibstoff: Papier
Format: 326 × 220 mm
Folienzahl: ff. IV 670 (+143a)