Commentaria in Aristotelem Graeca et Byzantina

in Bearbeitung

Beschreibung Vat. gr. 307

Nachweis: Vatikan, Vatikanstadt, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. gr. 0307
Datierung:

13. Jh.

Beschreibstoff: Papier (ff. III, 228: Pergament)
Format: 175 × 120 mm
Folienzahl: VII, 228 (+35a)