Commentaria in Aristotelem Graeca et Byzantina

in Bearbeitung

Beschreibung Vat. gr. 1018

Nachweis: Vatikan, Vatikanstadt, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. gr. 1018
Datierung:

15. Jh.

Beschreibstoff: Papier (außer ff. I, II, 675: Pergament)
Format: 292/130/207 × 215/100/135 mm
Folienzahl: ff. II, 675 (7a, 101 bis, 154a, 221a, 261a, 278a, 421a, 501a, 601a, 633a, 634a)