Commentaria in Aristotelem Graeca et Byzantina

in Bearbeitung

Beschreibung Vat. gr. 1302

Nachweis: Vatikan, Vatikanstadt, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. gr. 1302
Datierung:

(ff. 1168) sec. XIV1/2.

(ff. 169194) sec. XIII/XIV.

(ff. 195202) sec. XIV1/2.

(ff. 203218) sec. XVI medio.

Beschreibstoff: Cart.
Format: ff. 1168: 324 × 235 ff. 169194: 309 × 227 ff. 195202: 297 × 229 ff. 203218: 323 × 223
Folienzahl: ff. 〈I〉, II, 218 (ma 225), II’