Commentaria in Aristotelem Graeca et Byzantina

in Bearbeitung

Beschreibung Vat. gr. 1340

Nachweis: Vatikan, Vatikanstadt, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. gr. 1340
Datierung:

12. Jh. / 13. Jh. Ende / 14. Jh. Anfang

Beschreibstoff:
Format:
Folienzahl: