Commentaria in Aristotelem Graeca et Byzantina

in Bearbeitung

Beschreibung Vat. gr. 1340

Nachweis: Vatikan, Vatikanstadt, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. gr. 1340
Datierung:

12. Jh. (ff. 43–194v); 13. Jh. Ende – 14. Jh. Anfang

Beschreibstoff:
Format:
Folienzahl: