Commentaria in Aristotelem Graeca et Byzantina

in Bearbeitung

Beschreibung Vat. gr. 1878

Nachweis: Vatikan, Vatikanstadt, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. gr. 1878
Datierung:

Sec. XVI1/2

Beschreibstoff: Cart.
Format: 220 × 155
Folienzahl: ff. VI, 463 (+ 105a, 194a, 270a, 343a, 344a)