Commentaria in Aristotelem Graeca et Byzantina

in Bearbeitung

Beschreibung Vat. gr. 2173

Nachweis: Vatikan, Vatikanstadt, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. gr. 2173 (Columnensis 12)
Datierung:

15. Jh. 4. V.

Beschreibstoff: Papier
Format: 324/326 × 225/234 mm
Folienzahl: ff. II, 328 (+ 159a)