Commentaria in Aristotelem Graeca et Byzantina

Vorstufe

Beschreibung Marc. gr. 219

Nachweis: Italien, Venedig, Biblioteca Nazionale Marciana, Marc. gr. 219 (coll. 577)
Datierung:

Sec. XV 3/4

Beschreibstoff: Membr.
Format: 365 × 270 mm
Folienzahl: 〈II〉, I, 355 (–138), I’, 〈II〉

Inhalt

 • (ff. 4339) Simpl., In Phys. I–VIII (tit. σιμπλικίου μεγάλου διδασκάλου εἰς τὰ ὀκτὼ τῆς φυσικῆς ἀκροάσεως βιβλία ἐξήγησις). Il testo è disposto intorno ai lemmi dell’opera aristotelica. Ed. H. Diels, CAG IX–X, 1882–1895, p. 1–1336.
 • (ff. 7V286) Phys. (tit. ἀριστοτέλους φυσικῆς ἀκροάσεως ἄλφα). Libr. I (ff. 7V58V); II (ff. 6061); III (ff. 92123V); IV (ff. 124V194); V (ff. 201V228V); VI (ff. 230257V); VII (ff. 259261V), des. mut. 243a21: ἐν πεπερασμένων χρόνων κινεῖσθαι συμβαίνει, τοῦτο δ’ ἀδύνατον [...; VIII (ff. 278286). Nei margini dei ff. 201v–283v sono annotati numerosi scoli dal commento di Philoponus (cfr. Marc. gr. 227): ed. Η. Vitelli, CAG XVII, 1887, p. 852–887, 908.
 • (ff. 340344) Io. Philoponus, In extremum Physicorum (tit. ἀρχὴ τῆς ἄλλης κινήσεως (sic)· τοῦ φιλοπόνου ἰωάννου εἰς τὸ ἐπιλοιπὸν τῆς φυσικῆς ἀκροάσεως). Ed. Η. Vitelli, CAG XVIII, 1887, p. 888–907 (cfr. Marc. gr. 227).
 • (ff. 350354V) Scoli escerpiti dai commenti 〈Simplicius〉 e 〈Philoponus〉 all’ultimo libro di Phys., numerati da α´ a μθ´ (cfr. Marc. gr. 227, ff. 378V381): inc. ὁ λέγει συντόμως τοῦτο, des. τὴν δύναμιν ὡς εἴρηται. Cfr. Η. Diels, CAG IX, 1882, p. XIV; X, 1895, p. VIII, XIII–XIV, 1282 e sgg.).
 • Leer

  ff. 13V, 1718, 344V349V, 355RV.

Physische Beschaffenheit

Beschreibstoff

Membr.

Format

365 × 270 mm

Folienzahl

〈II〉, I, 355 (–138), I’, 〈II〉

Foliierung

Foliotazione moderna (XVIII sec.?), in inchiostro brunito, nel mg. superiore esterno di ogni recto. Manca per errore il nr. 138.

Lagen

1 × 4 (I, 1-3), 36 × 10 (355). I fascicoli si aprono con lato carne.

Lagensignierung

La maggior parte delle segnature di questo codice di lusso sono stare erase; rimangono le seguenti tracce:

ff. 4113: segnature dei fascicoli al centro del margine inferiore del primo recto e ultimo verso (da 〈α´〉 = 4 a ια´ = 113V).

ff. 114275: segnature che proseguono la serie precedente nel margine inferiore estero di ogni primo recto e nel margine inferiore interno dell’ultimo verso (ultima segnatura leggibile nel f. 275 = κη´).

Sporadici resti di segnatura a registro, cfr. ff. 196199 (numerati da β´ a ε´).

Resti, spesso tagliati, di segnatura a registro in cifre arabe e lettere latine di mano di 〈Bessarione〉: a.1 (f. 4)–z.1 (f. 225).

Anzahl der Linien

ff. 4319V; 340354: ll. 46.

ff. 320339V: ll. 53.

Liniierung

Spazio scritto 255×170 (f. 150); nei ff. 12V rigatura a mina tipo 00E2 Leroy-Sautel; ff. 4319V: rigatura a secco tipo 30D1; ff. 320339V: rigatura a secco tipo 30D1; ff. 340355V: rigatura a secco tipo 00D1.

Kopist

A. ff. 416V, 18V319V, 21 fino a ἔσται, 340344, 350354V: 〈Giorgio Tribizias〉 (Harlfinger).

B. ff. 319V, l. 21 da ἀρχὴ τοῖς ἄλλοις–339V: 〈Demetrio Trivolis〉 (Harlfinger).

Marginalia sparsi di Bessarione, insieme a schemi e scolî marginali di mano del copista A.

Illumination

Nel f. 4 lo stemma del cardinale, apposto nel centro del margine inferiore, è decorata da due cornici decorative a bianchi girali, con spazi riempiti di colore rosso, oro, verde e azzurro, che comprendono l’intero margine interno e inferiore (la decorazione è attribuita da Marcon, Miniatura, p. 418 a 〈Giovanni da Rimini〉). Nel f. 7 l’iniziale iscritta elegantemente in un riquadro blu, riempito di rosso. I titoli rubricati nei ff. 4 e 7 sono aggiunti da 〈Bessarione〉. La decorazione dei ff. 59V, 92, 124, in rosso scuro con spalmature di giallo, si deve a 〈Giovanni Rhosos〉. Titoli, inziali, capilettera e fasce ornamentali rubricate di mano del copista (nel f. 340 il titolo è di mano di Trivolis).

Einband

Legatura marciana (sec. XVIII) in cuoio marrone con nei piatti impresso il leone di S. Marco. Tagli dorati. I fogli di guardia membranacei erano originariamente i contropiatti del codice (tracce di cuoio sono ancora osservabili nel f. I e I’v).

Erhaltungszustand

Il codice è in ottimo stato di conservazione.

Geschichte

Datierung

Sec. XV 3/4

Provenienz

Il manoscritto appartenne a Bessarione che ne fu indubbiamente il committente; esso confluì insieme al resto della raccolta a Venezia col munus del 1468 (nr. 360). Nel f. 3V rimangono l’ex libris e il πίναξ greco-latino di mano del cardinale: „τόπος ξς´ | σιμπλικίου μεγάλου φιλοσόφου ἐξηγήσις ἀρίστη εἰς τὴν φυσικὴν ἀκρόασιν ἀριστο|τέλους. μετὰ καὶ τοῦ ἀριστοτελικοῦ κειμένου παντός:- ἔστι δὲ τὸ βιβλίον | κτῆμα ἐμοῦ βησσαρίωνος, ἕλληνος τῶ γένει· τῆ ἀξία, τῆς ἁγίας ῥωμαικῆς | ἐκκλησίας σαρδηνάλεως, ἐπισκόπου τοῦ τῶν τούσκλων | Locus 66. Simplicii magni philosophi graeci tum platonici tum aristotelici summi, expositio | in libros physicorum aristotelis, cum textu ipsorum octo librorum physici auditus. | Et est iste liber bessarionis Car.L Tusculani, natione greci“. Nel f. Iv è un titolo trascritto da 〈Demetrio Trivolis?〉 (Liakou-Kropp): φυσικὴ ἀκρόασις ἀριστοτέλους μετὰ τῆς ἐξηγήσεως σιμπλικίου τοῦ μεγάλου διδασκάλου. Sembra che dopo l’ingresso in Marciana il manoscritto sia servito, insieme al Marc. gr. 227 e 229, per l’allestimento dell’edizione aldina del commento di Simplicio al primo libro della Fisica pubblicata nel 1526 (cfr. Cordero, Les sources, p. 72–74, 80–82, le conclusioni del quale sono però contestate da L. Tarán, The Text of Simplicius’ Commentary on Aristotele’s Physics, p. 259 n. 36). Il manoscritto non presenta tuttavia alcun segno dell’impiego in tipografia.

Bibliographie

Kat.

 • E. Mioni, Manoscritti e stampe venete dell’aristotelismo e averroismo, Venezia 1958, p. 15–16 nr. 21.
 • E. Mioni, Aristotelis codices Graeci qui in bibliothecis Venetis adservantur, Patavii 1958, p. 133–134.
 • Wartelle, Inventaire, nr. 2120.
 • Mioni, Thes. Ant., I, p. 333–334.

Kod.

 • Harlfinger, Textgeschichte Lin., p. 417 (id. dei copisti).
 • E. Mioni, Bessarione scriba e alcuni suoi collaboratori, Miscellanea marciana di studi bessarionei, Padova 1976, p. 263–318: 285, 310, 312.
 • C. Gallavotti, Intorno ai manoscritti di Giorgio Trivisia e di Giorgio Alessandro, Annali dell’Istituto Universitario Orientale di Napoli 2-3, 1980–1981, p. 1–24: 24.
 • S. Marcon, La miniatura nei codici del cardinale Bessarione, G. Cavallo (Hg.), I luoghi della memoria scritta. Manoscritti, incunaboli, libria a stampa di biblioteche statali italiane, Roma 1994, p. 411–425: 418.
 • G. Cavallo, I luoghi della memoria scritta. Manoscritti, incunaboli, libri a stampa di biblioteche statali italiane, Roma 1994, p. 454–455.
 • V. Liakou-Kropp, Georgios Tribizias. Ein griechischer Schreiber kretischer Herkunft im 15. Jh. Dissertation zur Erlangung der Würde des Doktors der Philosophie des Fachbereichs Philosophie und Geschichtswissenschaften der Universität Hamburg, Hamburg, 31. 10. 2002, p. 261–263 (descrizione dettagliata; „Periode 1c: ca. 1455/1458–1460).
 • V. Liakou-Kropp, Ο Κρης κωδικογραφός Γεώργιος Τριβιζίας και η εξέλιξη της γραφής του, B. Atsalos (Hg.), Actes du VIe Colloque International de Paléographie Grecque (Drama, 21–27 septembre 2003), Αθήνα 2008, p. 337–346: 341–342.
 • T. Martínez Manzano, Un copista del lustro boloñés de Besarión: el Anonymus Ly, Νέα Ῥώμη 10, 2013, p. 211-243: 232 n. 90.
 • D. Jackson, The Greek Library of Saints John and Paul (San Zanipolo) at Venice, Tempe (Arizona) 2011, p. 84 (relazione fra i codices pulcherrimi di Bessarione e quelli fatti produrre da Giacchino Torriano, priore del Convento dei Ss. Giovanni e Paolo).

Text.

 • H. Diels, CAG IX, 1882, p. XIV (siglum G1; „manus prima prorsus consentit cum F (= Marc. 227). postea aliunde correxit manus a prima diversa).
 • H. Vitelli, CAG XVI, 1887, p. XVIII (siglum T, „ex F desciptum“).
 • W.D. Ross, Aristotle’s Physics, Oxford 1936, p. 118.
 • Mioni, Aristotelis codices graeci, p. 32 (apografo del Marc. gr. 227).
 • N.L. Cordero, Les sources vénitiennes de l’édition aldine de Simplicius, Scriptorium 39, 1985, p. 70–88: 72–74, 80–82.
 • D. Harlfinger, Einige Aspekte der Handschriftlichen Überlieferung des Physikkommentars des Simplikios, I. Hadot (Hg.), Simplicius, Sa vie, son œuvre, sa survie. Actes du colloque international de Paris (28 sept.–1er oct. 1985), Berlin–New York 1987, p. 267–286: 279 (apografo del Marc. gr. 227).
 • P. Golitsis, P. Hoffmann, Simplicius et le „lieu“. À propos d’une nouvelle édition du Corollarium de loco, Revue des études grecques 127, 2014, p. 119–175: 128 (siglum G, apografo del Marc. gr. 226: si tratta forse di un errore, giacché l’unico riferimento bibliografico addotto è l’articolo di Harlfinger).

Faks.

 • Marcon, Miniatura, tav. 3.
 • Liakou-Kropp, Georgios Tribizias, Abb. 18.

Quelle

 • Ciro Giacomelli, autopsia, novembre–dicembre 2018