Commentaria in Aristotelem Graeca et Byzantina

Vorstufe

Beschreibung Marc. gr. 333

Nachweis: Italien, Venedig, Biblioteca Nazionale Marciana, Marc. gr. 333 (coll. 644 )
Datierung:

ff. 1271: ca. 1440/1 e 1450/1

ff. 271287: fine sec. XIV

Beschreibstoff: Cart.
Format: 220 × 145 mm (65 × 137 mm (f. 98); 194 × 16 mm (ff. 103–104))
Folienzahl: 〈II〉 I, 286, I’

Inhalt

 • (ff 12) 〈Bessarion, Epitome di Cael. I〉 (tit. τίς ὁ σκοπὸς ἐν ἑκάστη τῶν περὶ οὐρανοῦ βίβλων τῶ ἀριστοτέλη); inc. ἐν τῶ πρώτω πρῶτα μὲν βούλεται δεῖξαι, des. περαίνει τὸ α̅ον βιβλίον.
 • (ff. 47) 〈Bessarion, Epitome Phys. I–VI〉 (tit. τίς ὁ σκοπὸς ἐν ἑκάστη τῶν τῆς φυσικῆς ἀκροάσεως βιβλίων τῶ φιλοσόφω). Ed. S. Bernardinello, Bessarione riassume la Fisica, p. 25–42.
 • (f. 7V) Bessarion, Epistola ad Demetrium et Andronicum Plethonis filios (tit. βησσαρίων καρδινάλις δημητρίω καὶ ἀνδρονίκω τοῖς τοῦ σοφοῦ γεμιστοῦ υἱεῦσι εὖ πράττειν). Ed. Mohler, III, p. 468–469.
 • (ff. 7V-8) Bessarion, Epigrammata duo in Plethonem: 1 (tit. τοῦ αὐτοῦ, ἐπίγραμμα εἰς τὸν σοφὸν γεώργιον τὸν γεμιστόν), Ed. Mohler, III, p. 469,19-20; 2 (τοῦ αὐτοῦ εἰς τὸν αὐτόν, ἕτερον ἐπίγραμμα), Ed. Mohler, III, p. 469,21-24.
 • (f. 8RV) Bessarion, Epistola ad Nicolaum Secundinum (tit. βησσαρίων καρδινάλις τῶ λογιωτάτω ἀνδρὶ νικολάω τῶ σεκουνδίνω εὖ πράττειν). Ed. Mohler, III, p. 470.
 • (f. 8V) Bessarion, Epigrammata duo in Dositheum metrop. Monembasiae; 1. (tit. τοῦ αὐτοῦ εἰς θεῖον ἄνδρα δοσίθεον τῆς μονεμβασίας ἤτοι ἐπιδαύρου τῆς λιμηρῆς ἀρχιεπισκόπου ἐπίγραμμα); inc. ἀρχιερῆα μέγας, des. τοῦτο τὸ σῆμα φέρει; 2. (tit. τοῦ αὐτοῦ εἰς τὸν αὐτόν, ἄλλο ἐπίγραμμα); inc. ἀμφιάλου πόλιός γ´ ἐπιδαύρου, des. ἄντυγας οὐρανίων.
 • (ff. 917) Nicephorus Blemmydes, Liber de anima, recensio brevior (tit. τοῦ σοφωτάτου μοναχοῦ καὶ πρεσβυτέρου τοῦ βλεμμίδου λόγος περὶ ψυχῆς ἀναγκαίοτατος). Ed. Νικηφόρου μοναστοῦ καὶ πρεσβυτέρου τοῦ βλεμμίδου ἐπιτομὴ λογικῆς [...], Lipsiae 1785, p. 29–47,34.
 • (1823V) 〈Bessarion?〉, De quattuor elementis (tit. θεωρία περὶ τῶν τεσσάρων στοιχείων ἐξ ὧν ὁ κόσμος συνίσταται); inc. θερμόν ἐστι· τὸ μετὰ τοῦ συγκρίνειν τὰ τε ὁμογενῆ, des. εἰσὶν ἀλλήλοις πολεμιώτατα. Con diagrammi.
 • (ff. 23V25V) estratto da Hippocrates, De natura hominis, capp. 4–7 (tit. ἱπποκράτους ἀπὸ τοῦ κεφαλαίου οὗ ἡ ἐπιγραφὴ περὶ φύσεως ἀνθρώπου); inc. τὸ δὲ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου, des. τοῦ δὲ φθινοπώρου μελάντατα. Ed. J. Jouannna, CMG I, 1.3, Berlin 1975, p. 172,12–186,12.
 • (2632) Isaac Argyrus, De inventione laterum quadratorum in numeris quadratis irrationalibus (tit. ἰσαὰκ τοῦ ἀργυροῦ περὶ εὑρέσεως τῶν τετραγωνικῶν πλευρῶν τῶν μὴ ῥητῶν τετραγώνων ἀριθμῶν); inc. τῶν μὲν ῥητῶν τετραγώνων ἀριθμῶν, des. ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως. Tavola esplicativa nel f. 32.
 • (ff. 3438V) Ioannes Pediasimus, Observationes in musicam (tit. ἐπιστασίαι μερικαί, εἰς τινὰ τῆς ἀριθμητικῆς, σαφηνείας δεόμενα. εἰς τὸ ἀλλ´ ὅτι καὶ αἱ μοὐσικαὶ (sic) συμφωνίαι διὰ τεσσάρων· διὰ πέντε· διὰ πασῶν, κατὰ ἀριθμὸν εἰσὶν ὠνομασμέναι. συνετέθησαν δὲ παρὰ τοῦ ὑπάτου τῶν φιλοσόφων καὶ διακόνου κυρ. ἰω.ου τοῦ πεδιαδίμου). Ed. A.J.H. Vincent, Notices sur trois manuscrits grecs relatida à la musique, Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque nationale et autres bibliothèques 16.2, p. 290–315.
 • (ff. 3983) Nicomachus Gerasenus, Introductio arithmetica (tit νικομάχου γερασηνοῦ πυθαγορικοῦ ἀριθμητικῆς εἰσαγωγῆς τῶν εἰς δύο τὸ πρῶτον). Libr. I (ff. 39V61V); II (ff. 6282V). Ed. R. Hoche, Nicomachi Geraseni Pythagorei introductionis arithmeticae libri II, Lipsiae 1866, p. 1–147. Nel f. 39RV (προλεγόμενα εἰς τὴν ἀριθμητικήν; inc. ἐπεὶ ἡ ψυχὴ διττὰς ἔχει τὰς ἐνεγργείας, des. ἐκεῖ τὴν οἵκησιν ποιήσασθαι; la parte finale del commento occupa il f. 83) e nei margini dei due libri è trascritto un commento che in parte corrisponde a quello di 〈Asclepius Trallianus〉 (ed. L. Tarán, Asclepius of Tralles: Commentary to Nicomachus’ Introduction to Arithmetic, Transactions of the American Philosophical Society, new series, 59.4, 1969, p. 24–72, che però non conosce questo manoscritto)
 • (ff. 83V88) 〈Bessarion ?〉, Scholia in libr. V et X Elementorum Euclidis: 1. ff, 83V86: in Libr. V (tit. εἰς τοὺς ὅρους τοῦ ε´ στοιχελιου εὐκλείδου); inc. σκοπὸς τῶ ε´ βιβλίω περὶ ἀναλογίων διαλαβεῖν, des. δεινῶς δὲ ἔφρασται. 2. ff. 86V– in Libr. X (tit. τοῦ ψελλοῦ εἰς τοὺς ὅρους τοῦ ι´ στοιχείου εὐκλείδου); inc. σύμμετρα μεγέθη λέγεται, des. ὃν ἡ μονὰς πρὸς τὸν ε´.
 • (ff. 90142) Cleomedes, De motu corporum caelestium (tit. κλεομήδους κυλικῆς θεωρίας μετεώρων). Libr. I (ff. 91120); II (ff. 120142). Ed. Todd, Cleomedes Caelestia, p. 1–84. Nei margini e all’inizio dell’opera (f. 90) sono trascritti gli scoli di Ioannes Pediasimus (tit. τοῦ ὑπάτου τῶν φιλοσόφων κυρ. ἰω.ου τοῦ πεδιασίμου, ἐπιστάσεις μερικαὶ εἰς τινὰ τῶν τοῦ κλεομήδους); inc. εἰς τὴν ἐπιγραφήν· κυλικῆς μὲν εἴρηται, des. κατὰ τὸ δέκατον τοῦ αὐτοῦ βιβλίου.
 • (ff. 142V143) Oracula duo: 1. f. 142V: oraculum Apollinis de Isthmo Corinthiaco (tit. χρησμὸς πυθίας περὶ τοῦ ἐν πελοποννήσω ἰσθμοῦ). Ed. S. Lambros, Νέος Ἑλληνομνήμων 2.4, 105, p. 475–476; 2. f. 143r: Oraculum Sibyllae de Byzantio (tit. χρησμὸς σιβύλλης περὶ τοῦ βυζαντίου). Ed. S. Lambros, Νέος Ἑλληνομνήμων 19.2, 1925, p. 100.
 • (ff. 143144) Barlaam Monachus, De paschate secundum Apostolorum canonem (tit. βαρλαὰμ μοναχοῦ ἐξή(γησις) εἰς τὸν περὶ τοῦ πάσχα τῶν ἀποστόλων κανόνα κτλ). Ed. Tihon, Barlaam de Seminara, p. 368–387.
 • (ff. 146176V) Expositio in expeditos canones Persarum (tit. παράδοσις εἰς τοὺς περσικοὺς προχείρους κανόνας τῆς ἀστονομίας); inc. ἡ τῶν περσικῶν κανόνων σύστασις, des. καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως (cfr. Marc. gr. 328, ff. 30r–60v). Ed. Bardi, Persische Astronomie in Byzanz
, p. 108–208.
 • (ff. 176V187V) Isaac Argyrus, Methodus rationalis solarium et lunarum cyclorum (tit. ἰσαὰκ μοναχοῦ τοῦ ἀργυροῦ, μεθόδος λογικωτέρα ἡλιακῶν καὶ σεληνιακῶν κύκλων καὶ τῶν τούτοις ἑπομένων). Ed. PG 19, coll. 1280–1314. Alla fine del testo (f. 187V) è aggiunto un epilogo inedito: inc. σοὶ δὲ αὐτῶ συνετῶ γε ὄντι καὶ κρίνειν ὀρθῶς εἰδότι, des. παραιτήσωνται.
 • (188191V) Methodus astronomiae (tit. μέθοδος δι´ ἧς προχείρως εὐρίσκομεν τοὺς περιέχοντας ἀριθμοὺς τοῖς παραλλήλοις τῶν ἁπλῶν ἔτεσιων (sic) τῶν ἀστέρων διὰ τῶν ἔμπροσθεν γεγραμμένων κανόνιων); inc. ὅταν προαιρώμεθα καὶ ἐκ τῶν παρόντων κανονίων, des. καταλιμπανομένων ὡς ἀργῶν. I ff. 188V191 sono occupati da tavole che illustrano lo stesso argomento. Nel f. 191V è trascritta una tavola τοῦ ἡμεροευρεσίου.
 • (ff. 193199) Scholia in coniecturas astronomicas (tit. σχόλια διάφορα ἀναγκαιότατα εἰς τὰς ἀστρονομικὰς ὑποθέσεις); inc. ὅτι ὁ ζωδιακὸς κύκλος μέγιστος ἐστί, des. τὸ ἀνάπαλίν σοι νοείσθω.
 • (ff. 200266V) Tabulae persicae astronomicae, cfr. Marc. gr. 323.
 • (ff. 267269) De methodo astrolabii, a. 1253 (tit. ἐξήγησις τοῦ ἀστρολαβίου). Εd. A. Delatte, Anecdota Atheniensia et alia, II, Paris-Liège 1939, p. 254–262.
 • (ff. 269V270) Note sulla luna; inc. σελήνης οὔσης ἐν κριῶ συμφέρει φυτεύειν σπείρειν, des. οὐδόλως ποιεῖν δεῖ.
 • (ff. 272274) 〈Nicephorus Gregoras〉, De constructione astrolabii (tit. μέθοδος ἧ δεῖ κατασκευάζειν ὡροσκόπον ἤτοι ἀστρόλαβον); des. mut. ἔδει δεῖξαι [... Gran parte del f. 274 e l’intero f. 274V sono occupati da un’accurata illustrazione dell’atrolabio. Ed. Delatte, Anecdota, II, p. 195–208,11.
 • (ff. 275280V) 〈Iohannes Philoponus〉, De usu astrolabii (tit. ἔκθεσις μεθοδικὴ τῆς τοῦ ἀστρολάβου καταγραφῆς καὶ χρήσεως). Ed. A. Stückelberger, De usu astrolabii eiusque constructione / Über die Anwendung des Astrolabs und seine Anfertigung, Berlin-New York 2015, p. 1–62.
 • (ff. 281282) Capitolo περὶ τῶν τοῦ ἡλίου προσνεύσεων (con tavola nel f. 283; la trascrizione di Mioni – τῆς σελήνης – è errata).
 • (ff. 282V285) De nuptiis vetitis et de gradibus affinatis (tit. ἔκθεσις περὶ γάμου καί συναφείας νομίμου); inc. κεκώλυται ὁ γάμος οὗτος, des. ἡ ἀδελφόπαις τῆς πρώτης γυναικὸς αὐτοῦ ἵνα ἐπάρωσι δύο ἀδελφούς. Cfr. Prochiron auctum, VIII 98–129.
 • (f. 286) Tavola sulle nozze che illustra il contenuto dei fogli precedenti.
 • Leer

  ff. 2V–3v, 17V, 88V89V, 144V145V, 192RV, 199V, 270V271V, 285V (tavola, vuota, di forma identica a quella nel f. 286), 286V.

Physische Beschaffenheit

Beschreibstoff

Cart.

Wasserzeichen

 • ff. 125: testa di bue, simile a Briquet 14140 (1413).
 • ff. 2640, 9097, 99102, 105125, 134141: tre monti con croce, molto simile a Briquet 11697 (1431–34).
 • ff. 4148, 126/133, 129/130, 142157, 200207: forbici, molto simili a Briquet 3683 (1438-1440).
 • ff. 4956, 7380: cane, id. a Briquet 3644 (1407–1426).
 • ff. 5764, 8188, 89/98: testa di cervo, id. a Briquet 15557 (1403–1421).
 • ff. 6572, 103/104: incudine con croce, id. a Briquet 5953 (1416–1426).
 • ff. 127128, 131132: arco, simile a Briquet 793 (1424–1427).
 • ff. 158-199, 208271: torre, quasi id. a Briquet 15864 (1419–1436).
 • ff. 272286: due cerchi attraversati da una linea, comparabile a Briquet 3200 (1400).
 • Carta piegata in quarto.

Format

220 × 145 mm

(65 × 137 mm (f. 98); 194 × 16 mm (ff. 103–104))

Folienzahl

〈II〉 I, 286, I’

Foliierung

Foliotazione moderna (XVIII sec.?), in inchiostro brunito, nel mg. superiore esterno di ogni recto. I ff. 78 precedono i ff. 16 (sono stati traslocati forse in occasione di un restauro).

Lagen

1 × 9 (I8, la reale composizione del fascicolo non è ricostruibile giacché i fogli sono tutti incollati fra loro), 1 × 9 (17, 101, il f. 9 è singolo), 2 × 8 (33), 1 × 7 (40, 81, senza danno per il testo), 6 × 8 (88), 2 × 10 (108), 1 × 9 (117), 9 × 8 (189), 1 × 10 (199), 11 × 8 (287).

Lagensignierung

I fascicoli furono tutti numerati in rosso, al centro del margine inferiore di ogni primo recto, da 〈Bessarione〉, da α´ (7V) a λε´ (280). Rimangono tracce di segnature autonome, nel margine inferiore interno di ogni primo recto e ultimo verso di ogni fascicolo, così distinguibili:

ff. 3488, numerati da 〈α´〉 a ζ´, nel margine inferiore interno di ogni primo recto.

ff. 89141, numerati da 〈α´〉 a ς´, nel mg. inferiore interno del primo recto e dell’ultimo verso.

142271, numerati da α´ a ις´, in inchiostro bruno, nel margine inferiore interno di ogni primo recto e ultimo verso.

Anzahl der Linien

Numero di ll. molto irregolare, ca. 24/40

Liniierung

Spazio scritto di dimensioni molto variabili in tutto il codice, ca. 155/175 × 80/110. Nessuna rigatura rilevabile.

Kopist

A. ff. 1270: 〈Bessarione〉, in inchiostro ora nero ora brunastro. Tihon, George Gémiste Pléthon, p. 14, preferirebbe distinguere la grafia del copista dei ff. 178188V e 193199, che sarebbe quella „d’un copiste travaillant pour Bessarion“, la mano del quale si ritrova anche nel Sinaiticus, St. Caterina, 534 (2124), ff. 1r–24r. L’ipotesi ci sembra, almeno nel caso del Marc. gr. 333, non facilmente dimostrabile e appare preferibile associarci, con prudenza, alla distinzione delle mani proposta da Eleuteri, Bessarione e l’Umanesimo. Pure con variazioni di ductus talora notevoli, in questi fogli, sembra infatti riconoscibile la grafia di Bessarione (non è escluso, tuttavia, che nell’elaborazione delle tavole egli sia stato coadiuvato da un collaboratore: solo uno studio sistematico della grafia di Bessarione, delle sue variabili diacroniche e sincroniche, permetterà forse di dare una risposta definitiva). Inchiostro brunito, talora più scuro.

B. ff. 272286: mano anonima, della fine del sec. XIV (Eleuteri), di modulo piccolissimo, in inchiostro grigio a tratti brunito. La sezione contenente la legislazione matrimoniale, dove l’impaginazione conferisce alla scrittura una diversa impressione d’insieme, sembra dovuta alla mano dello stesso scriba (si notino le particolari forme di beta e zeta nonché le legature con omega supralineare).

Nessuna decorazione; capilettera e titoli in inchiostro rosso in tutte le parti del codice. In molti fogli sono presenti schemi illustrativi e disegni.

In tutto il codice sono presenti note della mano di Bessarione; si segnala in particolare una annotazione di carattere aritmetico nel f. I.

Einband

Legatura marciana (sec. XVIII) in cuoio marrone con nei piatti impresso il leone di S. Marco.

Erhaltungszustand

Il codice è in ottimo stato di conservazione.

Geschichte

Datierung

ff. 1271: ca. 1440/1 e 1450/1

ff. 271287: fine sec. XIV

Entstehung

Il codice si compone di più unità distinte – tutte coeve, a eccezione dell’ultima –, così distinguibili anche sulla scorta delle segnature dei fascicoli superstiti (cfr. Lagensignierung): 133, 3488, 89141, 142271, 272286. La prima e l’ultima unità appaiono estranee alle tre parti centrali del codice, e vi furono integrate dallo stesso Bessarione probabilmente „nel momento in cui appose la nota di possesso e la numerazione continua dei fascicoli, pertanto intorno al 1450/1“ (Eleuteri). Le pagine finali dell’epitome della Fisica furono riempite con le lettere e gli epigrammi dopo la morte di Pletone, dopo il 6 giugno 1452. Alcune corrispondenze cronologiche fra annus mundi e anno dell’era cristiana vergate, in momenti apparentemente diversi, dalla mano di Bessarione nel f. Iv e nei ff. 205 e 230, riferite agli anni 1441-66, 1466, 1447–50 e 1451–52, permettono di individuare con una certa precisione il torno d’anni in cui il codice fu assemblato e prodotto (cfr. l’edizione e il commento in Lorusso, Locating Greek Manuscripts, p. 226–227 e 259–261).

Provenienz

Il codice pervenne in Marciana col munus bessarioneo del 1468 (nr. 250). Rimangono nel f. Iv le note di possesso e le collocazioni autografe di Bessarione: „τόπος ξς´ [in ras.] | + ἀριθμητική· κλεομήδους· καὶ περσικαὶ πρόχειροι [scil. κανόνες] | + κτῆμα βησσαρίωνος καρδινάλεως τοῦ τῶν τούσκλων. | Locus 66 [in ras.] | Arithmetica, clemedes, et tabule persice | b. Cardinalis Tusculanus“.

Reproduktionen und Digitalisate

 • Marc. 333 (vollständiges Digitalisat im Rahmen des Internet culturale)

Bibliographie

Kat.

 • J. Morelli, Bibliotheca manuscripta Graeca et Latina, Bassani 1802, p. 212–216.
 • Mioni, Thes. Ant., II, p. 61–66.
 • P. Eleuteri, G. Fiaccadori (Hg.), Bessarione e l’Umanesimo, Napoli 1994, p. 409–410 (nr. 25)

Kod.

 • Harlfinger, Specimina, p. 26–27.
 • E. Mioni, Bessarione Scriba e alcuni suoi collaboratori, Miscellanea marciana di studi bessarionei, Padova 1976, p. 268–318: 282.
 • E. Mioni, Vita del Cardinale Bessarione, Miscellanea Marciana 6, 1991, p. 13–219: 54, 168 n. 8.
 • P. Eleuteri, Una parafrasi di Bessarione alla Fisica di Aristotele, Θησαυρίσματα 24, 1994, p. 189–202: 189–190.
 • A. Tihon, R. Mercier, George Gémiste Pléthon, Manuel d’astronomie, Louvain-la-Neuve 1998, p. 14, 16 n. 1, 18, 22.
 • D. Speranzi, Il ritratto dell’Anonimo. Ancora sui manoscritti di Alessio Celadeno, vescovo di Gallipoli e Molfetta, N. Bianchi (Hg.), La tradizione dei testi greci in Italia meridionale. Filagato da Cerami philosophos e didaskalos. Copisti, lettori, eruditi in Puglia tra XII e XVI secolo, Bari 2011, p. 113-124: 120.
 • B. Mondrain, Le cardinal Bessarion et la constitution de sa collection de manuscrits grecs - ou comment contribuer à l’intégration du patrimoine littéraire grec et byzantin en Occident, „Inter graecos latinissimus, inter latinos graecissimus“. Bessarion zwischen den Kulturen, Berlin-Boston 2013, p. 187-202: 198.
 • V. Lorusso, Locating Greek Manuscripts through Paratexts: Examples from the Library of Cardinal Bessarion and other Manuscript Collections, Tracing Manuscripts in Time and Space through Paratexts, Studies in Manuscript Cultures 7, Berlin-New York, 2016, p. 223-268: 226, 259–261.

Text.

  Bessarion

  • L. Mohler, Kardinal Bessarion als Theologe, Humanist und Staatsmann. Funde und Forschungen, III, Aus Bessarions Gelehrtenkreis, Paderborn 1942, p. 468–469.
  • S. Bernardinello, Bessarione riassume la Fisica di Aristotele, Scritti in onore di C. Diano, Bologna 1975, p. 25-42.
  • P. Eleuteri, Una parafrasi di Bessarione alla Fisica di Aristotele, Θησαυρίσματα 24, 1994, p. 189-202.
  • J. Monfasani, Pletho’s Date of Death and the Burning of his Laws, Byzantinische Zeitschrift 98, 2005, p. 459–463: 459–460 [rist. in Id., Greek Scholars between East and West in the Fifthenth Century, Farnham 2016, nr. III].
  • A. Bardi, Bessarione a lezione di astronomia da Cortasmeno, Byzantinische Zeitschrift 111, 2018, p. 1–38.

  Nicephorus Blemmydes

  • A. Heisenberg, Nicephori Blemmydae Curriculum vitae et carmina, Lipsiae 1896, p. LXXX.

  Isaac Argyrus

  • A. Biedl, Der Heidelberger cod. Pal. gr. 129 – die Notizensammlung eines byzantinischen Gelehrten, Würzburger Jahrbücher für die Alterumswissenschaft 3, 1948, p. 100–106: 105–106.
  • R. Devreesse, Introduction à l’étude des manuscrits grecs, Paris 1954, p. 242 n. 1.
  • D. Manolova, Discourses of Science and Philosophy in the Letters of Nickephoros Gregoras, Doctoral dissertation submitted to the Medieval Studies Depertment, and the Doctoral School of History, Central European University (Supervisor: N. Gaul), Budapest 2014, p. 203.
  • A. Bardi, Persische Astronomie in Byzanz. Ein Beitrag zur Byzantinistik und zur Wissenschaftsgeschichte, Inauguraldisseration zur Erlangung des Doktorgrades der Philosophie an der Ludwig-Maximilians-Universität München (Erstgutachter: Prof. Dr. Albrecht Berger; Zweitgutachter: PD Dr. Sergei Mariev), München 19. Juli 2017, p. 39–40, 50, 209, 232 (Siglum O, apografo contaminato del codice M [= Marc. gr. 323]).

  Cleomedes

  • R. Todd, An Inventory of the Manuscripts of Cleomedes, Scriptorium 40, 1986, p. 261–264: 263–264.
  • R. Todd, Cleomedis Caelestia, Leipzig 1990, p. X (discendente dell’Edimburgensis, Advocates’ Ms. 18.7.15).
  • R. Todd, Cleomedes, Catogus translationum et commentariorum, VII, 1992, p. 1–11: 3.

  Barlaam

  • A. Tihon, Barlaam de Seminara traité sur la date de pâques, Byzantion 81, 2011, p. 362–411: 363, 365-366 (siglum Z, copia del Marc. gr. 323).

  Tabulae Persicae

  • A. Tihon, Les tables astronomique persanes à Constantinople dans la première moitié du XIVe siècle, Byzantion 57, 1987, p. 471–487: 486–487 [rist. in Ead., Études d’astronomie byzantine, London 1994, nr. V].
  • A. Tihon, Un traité astronomique chypriote du XIVe siècle, Janus 64, 1977, p. 279–308: 307 n. 26 [rist. in Ead., Études d’astronomie byzantine, London 1994, nr. VIIa].

  Philoponus

  • C. Jarry, Jean Philopon, Traité de l’astrolabe, Paris 2015, p. LXXIII.

Faks.

 • Harlfinger, Specimina, Taff. 50–52.
 • Eleuteri, Bessarione, tav. 25.
 • D. Speranzi, Il ritratto dell’Anonimo, tav. 19b.
 • Lorusso, Locating Greek Manuscripts, pl. 8.

Quelle

 • Ciro Giacomelli, autopsia, novembre 2017