Commentaria in Aristotelem Graeca et Byzantina

in Bearbeitung

Beschreibung Marc. gr. IV.06

Nachweis: Italien, Venedig, Biblioteca Nazionale Marciana, Marc. gr. IV.06 (coll. 1327)
Datierung:

Sec. XV med. (ca. 1460–70).

Beschreibstoff: Carta italiana (in quarto); in pergamena i ff. I e I'.
Format: 280 × 210 mm
Folienzahl: I, 120, I'