Commentaria in Aristotelem Graeca et Byzantina

in Bearbeitung

Neap. BN gr. 289 (III D 5)

Nachweis: Italien, Neapel, Biblioteca Nazionale, Neap. BN gr. 289 (III D 5)
Datierung:

J. 1493

Beschreibstoff: Papier
Format: mm 365 × 245
Folienzahl: ff. III, 306, IV'